Nền tảng lý luận quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

- Thứ Tư, 23/11/2022, 09:58 - Chia sẻ

Cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của cố GS. Trần Xuân Trường và 16 đồng tác giả vừa được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2021. Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 23.11.

Cụm công trình là đóng góp to lớn của tập thể các nhà khoa học Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng về lĩnh vực phát triển lý luận kinh tế chính trị Mác-Lênin, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Có giá trị khoa học rất cao, có ý nghĩa trong giáo dục chính trị - đạo đức cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đã được Tổng cục Chính trị đưa vào Tủ sách phòng Hồ Chí Minh trở thành tài liệu giáo dục thường xuyên đối với cán bộ, chiến sỹ từ hàng chục năm nay.

Đồng thời, kết quả nghiên cứu của công trình đã bổ sung, luận giải sâu sắc lý luận về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay, đã đặt ra và nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện vấn đề bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng và định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và con người.

Nền tảng lý luận quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc -0
Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng, PGS. TS Vũ Quang Lộc chia sẻ về cụm công trình của cố GS. Trần Xuân Trường và các tác giả. Ảnh: Xuân Tùng

Đánh giá về cụm công trình, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng, PGS. TS Vũ Quang Lộc và cũng là một trong những tác giả của cụm công trình cho biết, những tư tưởng rất cơ bản của cụm công trình này có ý nghĩa về mặt lý luận và ý nghĩa về mặt thực tiễn xã hội rất lớn. Đặc biệt, có những quan điểm đã đóng góp cho việc xác định những quan điểm lớn trong xây dựng, xác định đường lối của Đảng.

Trong điều kiện những năm đầu của sự nghiệp đổi mới khi hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới vừa mới sụp đổ, tư tưởng lý luận cũng đang bị khủng hoảng, nhiều vấn đề lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học chưa được sáng tỏ, kết quả nghiên cứu của cụm công trình về định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội thực sự là đột phá tư duy, là một cơ sở quan trọng để Đảng ta hoạch định những vấn đề trong Cương lĩnh, đường lối đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, các khái niệm định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, trong đó có khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được bổ sung phát triển hoàn thiện cùng với quá trình phát triển tư duy của Đảng ta, nhưng quan niệm khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa khởi đầu do đề tài đề xuất vẫn cơ bản giữ nguyên giá trị.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài cách đây đã 30 năm, trong điều kiện sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội đứng trước những thử thách chưa từng có, thực sự là sự đột phá tư duy lý luận về bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm cơ sở khoa học để Đảng và Nhà nước hoạch định cương lĩnh, đường lối, chính sách đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các công trình về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cố GS. Trần Xuân Trường và các đồng tác giả là sự chuẩn bị về cơ sở khoa học, thực tiễn, là sự gợi ý cho nhiều nội dung cụ thể của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc ở Hội nghị Trung ương 8 khóa IX và Trung ương 8 khóa XI.

Cũng theo PGS. TS Vũ Quang Lộc, cụm công trình còn là tài liệu nghiên cứu, nền tảng lý luận vô cùng quan trọng, góp phần vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu lý luận và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Quân đội cũng như hệ thống giáo dục khoa học, xã hội và nhân văn trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Cuộc đấu tranh lý luận tư tưởng sẽ còn tiếp diễn mãi. Nhưng điều quan trọng nhất là các quan điểm lý luận, đặc biệt là những quan điểm cơ bản sẽ tạo ra nền tảng tư tưởng cho tất cả các thế hệ hiện nay và mai sau, nhất là khi sự phát triển của công nghệ thông tin ngày càng tinh vi, phức tạp", GS. TS Vũ Quang Lộc khẳng định.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ được xét tặng và công bố 5 năm/lần. Đến nay, Nhà nước đã tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ 5 đợt, vào các năm 1996, 2000, 2005, 2010, 2015 và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ 4 đợt, vào các năm 2000, 2005, 2010, 2015. 

Năm 2022, Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải Nhà nước về khoa học công nghệ cho 29 công trình nghiên cứu có giá trị cao và khả năng ứng dụng thực tiễn. Trong đó, có 12 công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 công trình, cụm công trình xét giải Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6. Qua 6 lần tổ chức có 263 công trình đoạt giải, trong đó 105 công trình nhận Giải Hồ Chí Minh và 158 công trình giải Nhà nước.

Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối ngày 23.11.

Cụm công trình của cố GS Trần Xuân Trường và các đồng tác giả gồm có:

- Công trình "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" là một tác phẩm sách chuyên khảo, 200 trang, xuất bản tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 1999, tái bản 2 lần (2001 và 2008). Đây là một trong những công trình khoa học chủ yếu trong cuộc đời hoạt động lý luận của cố GS Trần Xuân Trường.

- "Lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" gồm 2 công trình: tác phẩm sách “Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, xuất bản tại Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, năm 1983 (110 trang) và đề tài NCKH cấp Nhà nước KX.01.13 “Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay ở nước ta", 1992 - 1995 (100 trang); ngoài ra còn có một số bài báo khoa học.

- "Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" gồm Đề tài khoa học cấp Nhà nước và một số bài báo khoa học. Đề tài khoa học Về định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội KHXH.01-07. Chương trình KHXH.01 (1997 - 2000); năm 2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, đã xuất bản tác phẩm sách "Một số vấn đề về định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta".

Xuân Tùng
#