Giữ vững “4 kiên định”, thực thi "6 nắm chắc", vì Việt Nam hùng cường:​​​​​​​

Bài 2: “6 nắm chắc” để Đảng nâng cao vị thế, trách nhiệm lãnh đạo, cầm quyền

- Thứ Hai, 27/06/2022, 06:18

TS. NHỊ LÊ - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Từ kinh nghiệm lãnh đạo, cầm quyền dẫn dắt công cuộc đổi mới sau 35 năm, hiện nay yêu cầu và nhu cầu phát triển của đất nước càng cấp bách đòi hỏi Đảng không ngừng tìm tòi và thực thi một cách hiệu quả quá trình tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm tiến tới sự phát triển mới, toàn diện của Đảng không chỉ về phương diện nhận thức mà còn trên bình diện tổ chức thực tiễn; không chỉ về định tính mà quan trọng hơn là sự hoàn thiện về định lượng mang tính tổng thể, toàn diện và phù hợp.

Và, không chỉ về quy mô mang tính đồng bộ mà còn ở cơ chế vận hành bảo đảm ngang tầm và hài hòa trọng trách lãnh đạo, cầm quyền, chủ động dẫn dắt thành công tất thảy các phương diện, các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước mang tính chỉnh thể của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ và bền vững, trong thời đại ngày nay. 

Kiên định, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với nguyên vẹn tinh thần, hành động cách mạng và khoa học

Diễn đạt một cách hình ảnh, sự thành bại của sự nghiệp đổi mới XHCN phụ thuộc vào năng lực, bản lĩnh lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Với tư cách là người đứng mũi chịu sào trước đất nước, lịch sử dân tộc và khát vọng của Nhân dân tiếp tục trao cho Đảng sứ mệnh nặng nề nhưng rất vẻ vang: Đất nước hùng cường.   

Để tiếp tục hoàn thành trọng trách lịch sử đó, trong tầm nhìn tới năm 2030 và 2045, trên nền móng “4 kiên định”, Đảng chủ động nắm chắc và thực thi thành công tối thiểu 6 trọng sự. Nói cách khác, đó là 6 nắm chắc, để không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trước hết, đó là nắm chắc tinh thần thời đại và phát triển độc lập, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng chính trị, phát triển chủ thuyết lãnh đạo, cầm quyền nhằm hoạch định đường lối chính trị chiến lược. Tất cả các vấn đề mang tầm toàn cầu đã và đang diễn ra hiện nay không nằm ngoài tầm nhìn phương pháp luận của K. Marx, F. Angel, V.I. Lenin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến lượt chúng ta cần xử lý chúng một cách độc lập, sáng tạo và hiệu quả. Nhưng, chưa bao giờ như hiện nay, các luận đề mang ý nghĩa thời đại đó đang bị diễn đạt lại một cách không rõ ràng, hết sức trừu tượng đến mức phi logic và lịch sử... bằng những mánh khóe bịp bợm, điều hòa đến mức không thể nào hiểu được một cách rõ ràng và cụ thể. Chủ nghĩa Mác – Lênin, qua “bàn tay” của những kẻ cơ hội và xét lại, chỉ còn là nhãn hiệu, chỉ còn là “xác” hoặc bằng sự tưởng tượng ngây thơ hoặc bằng thủ đoạn phi lịch sử nhưng lại có sức nặng bởi sự bao vây của truyền thông đủ loại cắt xén, công kích nhằm làm mù mờ hóa, hỗn loạn hóa chủ nghĩa Mác - Lênin, phá vỡ tính chỉnh thể và tước đi phương pháp luận khoa học và mưu toan thủ tiêu chính nó. Thậm chí cả nhân danh K.Marx và V.I. Lenin, mưu toan đem đối lập K. Marx và V.I. Lenin với nhau, giữa V.I. Lenin với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mưu đồ công kích và hạ bệ.

Hẳn bất cứ ai trong số những chính trị gia chống Cộng sản hiện nay đều thấy Jacques Derrida - một triết gia hiện đại phương Tây có uy tín ở Pháp và Hoa Kỳ, một học giả tư sản - đứng trên quan điểm của giai cấp mình và từng kêu gọi cần phải trở về với K.Marx để chống lại "trật tự thế giới mới" của thị trường tư bản chủ nghĩa với nhiều "vết loét" và "trả lại" giá trị cho Bộ Tư bản. Và, chính ông thừa nhận một cách không do dự trong cuốn Những bóng ma của Marx (Spectres de Marx), xuất bản ở Paris, tháng 10.1993: "Cần phải trở về với K.Marx... Không có tương lai nếu không có K.Marx, nếu không có các di sản của K.Marx”. Không ai khác, chính Didier Eribon, trong bài bình luận về cuốn sách trên của J. Derrida, ông viết trên tờ báo Pháp Người quan sát mới (Le Nouvel Observateur), với khẳng định: "K.Marx - Nhà tư tưởng của thế kỷ XXI". 

Chính từ sự phát triển phức tạp và khó khăn toàn cầu, trực tiếp là sự thách thức của thực tiễn cách mạng trên toàn thế giới càng cho thấy, không gì có thể thực tiễn hơn, khi chúng ta có một lý luận khoa học và cách mạng dẫn đường, trên cơ sở tổng kết thực tiễn một cách toàn diện và nghiêm khắc. 

Không ngừng phát triển học thuyết cách mạng bằng thực tiễn độc lập, sáng tạo

Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới xác nhận, chỉ có xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức tốt thực tiễn, kịp thời và thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cách mạng là con đường duy nhất đúng để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển và đồng thời bổ sung, phát triển và bảo vệ lý luận cách mạng. Đồng thời, chúng ta cần tỉnh táo và cấp bách trở về với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như nó vốn có và trả lại cho nó những giá trị đúng như nó đã có và đang được hiện thực hóa trong vị thế, sức mạnh của dân tộc một cách không gì cưỡng nổi. Đó là logic vận động khách quan, đồng thời là động lực căn bản tất yếu của lịch sử thế giới trong thời đại hiện nay và sự nghiệp đổi mới của chúng ta.

Nói như thế để thấy rằng, phải kiên định và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tất cả nguyên vẹn tinh thần và hành động cách mạng và khoa học, như nó đã và đang tồn tại, chứ không phải bị ngập chìm và bị ngự trị bởi những thứ phiên bản hay ngụy trá, càng không phải là sự thuộc lòng và thói tụng niệm nó như những bài kinh, câu kệ, mà thực chất là thủ đoạn làm biến dạng, sai lệch nhằm bôi nhọ, hạ thấp, như những ai đó rắp mưu làm, dù ngây thơ hay cố ý đủ mức độ, trong những thập kỷ gần đây. Đó cũng là sứ mệnh lịch sử làm nên vị trí không thể thay thế và thiêng liêng của Đảng đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết cách mạng và khoa học - nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng. Thành tựu 35 năm đổi mới, có ý nghĩa lịch sử, không ai có thể phủ nhận được. Kinh nghiệm thực thi công cuộc đổi mới cho thấy, càng ở những lúc khó khăn, chúng ta càng trở về với K.Marx, V.I. Lenin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, công cuộc đổi mới càng tìm thấy lối ra, giải quyết thành công mọi khó khăn và tiếp tục phát triển, không gì cản được. Do đó, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên tự nhiên trong công cuộc đổi mới của chúng ta.      

Do đó, nguyên tắc bất di bất dịch ở đây là, cần nghiên cứu, thấu triệt, hiện thực hóa nó với tư cách không chỉ là một nền tảng tư tưởng chính trị về phương diện chính trị - xã hội, một cương lĩnh chính trị - khoa học về mặt hành động cách mạng, một chỉnh thể toàn vẹn về mặt cấu trúc hệ thống, một thực thể vận động và thống nhất về bình diện khoa học - thực tiễn mà còn là một lý thuyết - thực tiễn mở về phương diện xã hội - lịch sử và là một tổng thể phương pháp luận khoa học và cách mạng, như chính bản thân học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng và thể hiện. Nói cụ thể, đó là trọng trách, là vinh dự của công tác lý luận của Đảng ta với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tất yếu giữ vị thế là nền tảng tư tưởng và cương lĩnh hành động của chúng ta hiện nay và tương lai; đồng thời, qua đó, nó xác nhận thái độ đúng đắn, bản lĩnh chính trị, năng lực cách mạng và đạo lý sống của chúng ta đối với học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.    

Do đó, kiên định và nắm chắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chính là phải không ngừng phát triển học thuyết cách mạng bằng thực tiễn độc lập, sáng tạo; đồng thời, tỉnh táo chống lại một cách kịp thời và hiệu quả mọi biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại làm vấy bẩn, méo mó và xuyên tạc nó. 

Và, hiện nay, hơn bao giờ hết, chúng ta tiếp tục phải làm thật tốt trọng trách kết hợp chặt chẽ và nhuần nhuyễn việc nghiên cứu cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với nghiên cứu triển khai thực tiễn, tiếp thu một cách chọn lọc với thái độ cầu thị kinh nghiệm tốt của các nước và những giá trị của thời đại nhằm tiếp tục góp phần cơ bản và quan trọng trong quá trình hoạch định và quyết sách đường lối chính trị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trước hết trên tầm vĩ mô. Đặc biệt, kinh nghiệm cho thấy, ở những bước ngoặt của lịch sử, những khi thành bại của cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin cho chúng ta phương pháp luận cách mạng để kiên định giải quyết mọi khó khăn, thử thách. Vì, phát triển bao hàm cả tiến lên và giật lùi, liên tục và đứt đoạn, tuần tự và nhảy vọt… Và vì, tương lai đất nước không thể là đường kéo dài của quá khứ hay hiện tại một cách cơ học đơn thuần. Và vì thế, sáng tạo một cách có nguyên tắc, chính là sự phát triển một cách tin tưởng và đầy tương lai tươi sáng. 

Kiên định và sáng tạo đó chính là con đường thực thi và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là một trong những nhân tố căn bản làm nên thành công của sự nghiệp đổi mới 35 năm qua và tương lai. Đó chính là sức sống bền vững của nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng chúng ta. 

Hơn lúc nào hết, tối thiểu trong tầm nhìn 2045, khát vọng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Thống nhất -Hùng cường chính là tầm nhìn chiến lược phát triển quốc gia  phải trở thành giá trị tiền đề của hệ giá trị phát triển Việt Nam, trên nền tảng chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh hoa thời đại mà Đảng phải nắm lấy.