Tự hào đi tới

Nếu nói gọn một từ về năm 2019, chấc nhiều người sẽ chọn: TỰ HÀO!

Tự hào vì sự lãnh đạo của Đảng trong hoạch định chiến lược dài lâu cho đất nước, trong chủ trường kiên trì và quyết liệt thíc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Quốc hội đổi mới, nỗ lực hoàn thiện thể chế, sát cánh cùng Chính phủ năng động, liên chính, tạo đà đưa đất nước đi lên. Thêm nhiều nguồn lực được khai thông, trí tuệ Việt Nam được vịnh danh, lòng người phấn chấn,...

Tự hào vì Kinh tế tăng trưởng ấn tượng 7.08%, cao nhất trong hơn 10 năm qua. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái BÌnh Dương(CPTPP) mà Việt Nam là một thành viên tích cực đang tạo ra cơ hội lớn để đất nước đi nhanh hơn trên lộ trình hội nhập. Cuộc cách mạng Công nghệ 4.0...

PHÓNG SỰ ẢNH