Bảo hiểm xã hội Đồng Nai phát động thi đua 4 tháng cuối năm 

Xem với cỡ chữ
“Nâng cao hiệu quả công tác - Công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Đồng Nai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; nỗ lực thi đua, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021, góp phần quan trọng cùng toàn ngành hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021” là chủ đề phong trào thi đua 4 tháng cuối năm 2021 do Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai phát động.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành, phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Đồng Nai, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 4 tháng cuối năm và cả năm 2021.

Phong trào thi đua gồm 8 nội dung. Một là tập trung ưu tiên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động có nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần Nghị Quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Hai là, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chỉ đạo, thực hiện các giải pháp về thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các lĩnh vực công tác khác có khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Ba là, tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện, phấn đấu toàn ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 4 tháng cuối năm 2021. Bốn là, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm thực hiện trong dự toán được giao năm 2021. Năm là, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Sáu là, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, chú trọng truyền thông qua Internet và mạng xã hội. Bảy là, phấn đấu thực hiện tốt, đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra các mặt công tác khác. Cuối cùng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức, người lao động; khắc phục tình trạng thụ động, hành chính trong chỉ đạo điều hành và trong thực thi công vụ.

Lê Chi