Hoạt động của HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bảo đảm số lượng, chất lượng đại biểu chuyên trách 

Xem với cỡ chữ
Nhìn lại nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh Bình Phước cho thấy, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là vấn đề có tính nguyên tắc, yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với đó, cần giải quyết hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu, lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, có uy tín thực hiện nhiệm vụ; chú trọng kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, tiếp tục duy trì đủ số lượng, chất lượng đại biểu chuyên trách làm “nòng cốt” thúc đẩy hoạt động của HĐND.

Truyền hình trực tiếp các phiên làm việc

Trong nhiệm kỳ, nhờ chuẩn bị tổ chức chu đáo, không ngừng cải tiến và đổi mới, chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh Bình Phước ngày càng được nâng cao. Quá trình xây dựng nghị quyết, Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết, lấy ý kiến góp ý của các đối tượng liên quan và thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ngay từ khi soạn thảo để có thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhằm nâng cao chất lượng thẩm tra, tích cực và chủ động tham dự đủ các phiên họp của UBND tỉnh để thảo luận các nội dung sẽ trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với những nội dung thẩm tra phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau, các Ban HĐND tỉnh phối hợp và khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến chuyên gia.

Trong điều hành kỳ họp, Chủ tọa luôn bố trí thời gian hợp lý cho việc trình bày các báo cáo tóm tắt, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn; định hướng, gợi ý những nội dung trọng tâm giúp các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận; đối với những nội dung chưa rõ, có ý kiến khác nhau, dành thời gian thỏa đáng để các đại biểu tham gia ý kiến, yêu cầu các cơ quan liên quan giải trình, làm rõ. Các kỳ họp thường lệ đều được truyền hình trực tiếp các phiên làm việc tại hội trường và đăng tải toàn bộ nội dung kỳ họp trên trang thông tin điện tử HĐND tỉnh để thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát, tạo sự đồng thuận của cử tri và Nhân dân.

Do đó, các nghị quyết được thông qua sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ảnh: Hồng Sơn 

Phần lớn kiến nghị cử tri được giải quyết kịp thời

Với 138 đợt giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Bình Phước đã kiến nghị đến các cơ quan chịu sự giám sát 1.416 nội dung. Thường trực HĐND tỉnh cũng rất chú trọng tổ chức Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp về các vấn đề: Ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, công tác xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng và hệ thống hồ, đập trên địa bàn tỉnh; quản lý cấp phép hành nghề y dược và khám chữa bệnh trên địa bàn; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn... Sau chất vấn, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiêm túc khắc phục bằng các giải pháp hữu hiệu.

Hoạt động TXCT có nhiều đổi mới. Đối với những địa phương có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc chưa được các ngành quan tâm giải quyết dứt điểm, trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản mời lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham gia TXCT với đại biểu để kịp thời giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những vấn đề các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã trả lời nhưng chưa rõ, chưa hết hoặc né tránh trách nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh ban hành công văn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, báo cáo cụ thể, làm cơ sở thông báo cho cử tri tại các đợt TXCT. Do đó, phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời theo đúng quy định.

Lựa chọn đại biểu có năng lực, tâm huyết

Nhìn lại một nhiệm kỳ nỗ lực không ngừng để đáp ứng những kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế và khó khăn, vướng mắc như: Một số đại biểu HĐND tỉnh còn nể nang, né tránh, chưa mạnh dạn khi tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh; số lượng ủy viên Ban giảm do nghỉ hưu, chuyển công tác ảnh hưởng đến việc tham gia đoàn giám sát của Ban HĐND tỉnh; đa số đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, năng lực, sự tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của một số đại biểu HĐND trong việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử còn hạn chế...

Thực tiễn cho thấy, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là vấn đề có tính nguyên tắc, yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với đó, cần giải quyết hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu, lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, có uy tín thực hiện nhiệm vụ, chú trọng kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, tiếp tục duy trì đủ số lượng, chất lượng đại biểu chuyên trách làm nòng cốt thúc đẩy hoạt động của HĐND. Cùng với đó, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Đặc biệt, cần gắn bó chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri.

LÊ PHƯỚC