Nhịp cầu

Bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân trong giải phóng mặt bằng 

Xem với cỡ chữ
Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), huyện Lục Nam, Bắc Giang đã xác định việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công đúng kế hoạch là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hàng đầu. Bằng những nỗ lực, trong những năm qua, huyện Lục Nam đã thực hiện tốt công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đặc biệt, năm 2020, toàn huyện triển khai GPMB 36 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 255,4ha đất các loại, trong đó: đất nông nghiệp trồng lúa và đất rừng sản xuất chiến trên 90%, liên quan đến khoảng 3.332 hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ khoảng 466,0 tỷ đồng. Trong đó, có một số dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm theo hình thức xây dựng chuyển giao BT, liên quan đến 365 hộ gia đình, thu hồi khoảng 10,6ha đất, tiền bồi thường GPMB khoảng 36 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện hoàn thành; Dự án đường vành đai đô thị nối QL 37 với QL 31 đoạn Mẫu Sơn - Cầu Sen, liên quan 106 hộ gia đình, tiền bồi thường khoảng 14 tỷ đồng hiện đã cơ bản hoàn thành; Dự án đường nối QL31, với tỉnh lộ 293 đi qua địa phận xã Yên Sơn, Lan Mẫu, Phương Sơn liên quan tới khoảng 230 hộ, tiền bồi thường khoảng 28 tỷ đồng đã thực hiện xong…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác GPMB trên địa bàn huyện cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Việc xác định nguồn gốc đất của một số hộ gia đình khó khăn; đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất tại một số vị trí chưa phù hợp; một số người dân đòi hỏi các quyền lợi ngoài quy định của pháp luật, không chấp hành các quy định về bồi thường GPMB, bàn giao lại đất cho Nhà nước để thực hiện dự án và có đơn thư khiếu nại gửi đến các cấp phải giải quyết nhiều lần, dẫn đến phải tổ chức lực lượng để cưỡng chế, hỗ trợ bảo vệ thi công.

Từ những kết quả và khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn huyện Lục Nam cho thấy, để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trước hết phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ và Nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đầu tư, các chế độ chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ GPMB để cán bộ, Nhân dân hiểu và chấp hành. Cùng với đó, quá trình thực hiện phải chấp hành đầy đủ chính sách về bồi thường GPMB theo quy định của Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc chung là: Tính đúng, tính đủ, công khai và minh bạch; vận dụng linh hoạt các chế độ chính sách của Nhà nước theo hướng bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân. Quan điểm chỉ đạo phải thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị từ xã đến tỉnh và xuyên suốt trong quá trình thực hiện...

Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường GPMB. Cơ quan bảo vệ pháp luật thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện nhắc nhở và có biện pháp xử lý các đối tượng cố tình lôi kéo Nhân dân chống lại các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bồi thường GPMB.

TRẦN LY