Tọa đàm “Thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội với việc đổi mới giáo dục phổ thông”

Bảo đảm chất lượng các bộ sách khi được thẩm định công bố