Báo Đại biểu Nhân dân ký kết hợp tác bảo vệ và khai thác bản quyền với Trung tâm Bản quyền số