Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An

Bài cuối: Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, đãi ngộ 

Xem với cỡ chữ
Xác định vai trò quan trọng của những người có uy tín trong cộng đồng, tỉnh Nghệ An đã triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ, đãi ngộ; biểu dương, khen thưởng theo quy định. Tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chính sách, kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, bất cập trong thực tế để những “thủ lĩnh” của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng phát huy hiệu quả vai trò trong cộng đồng.

Mức hỗ trợ còn thấp

UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh bổ sung Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6.3.2018 theo hướng: Hỗ trợ kinh phí hoạt động, kinh phí đi lại để người uy tín có điều kiện phát huy tốt hơn vai trò trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng thêm từ 30 - 50% kinh phí đối với các định mức hỗ trợ như: Thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ gia đình người có uy tín gặp khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn; tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán cho người có uy tín… Đồng thời, định kỳ 2 năm tổ chức cho người có uy tín tiêu biểu các tỉnh được tập huấn hoặc gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm; định kỳ 5 năm tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu tại Thủ đô.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tín theo quy định. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TT ngày 18.3.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, tỉnh đã ban hành các văn bản, chính sách hỗ trợ, tăng cường vai trò của người có uy tín trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị phối hợp với các cấp, các ngành phổ biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời về tiêu chuẩn, quy trình, nguyên tắc bầu chọn người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín đến các tầng lớp Nhân dân. Giai đoạn 2011 - 2021, tổng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín của tỉnh là hơn 39,911 tỷ đồng. Tỉnh cũng tổ chức 100 lớp phổ biến, cung cấp thông tin cho 5.892 lượt người; 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 1.614 lượt người…

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thị rà soát đưa ra và bình chọn, đề nghị công nhận bổ sung người có uy tín theo quy định. Đồng thời, phối hợp tổng hợp, thẩm định danh sách người có uy tín trình UBND tỉnh quyết định… Tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 4.569 lượt người; biểu dương, khen thưởng 1.858 lượt người. Từ năm 2017 đến nay, định kỳ hai năm một lần, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS cấp tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, đa số người có uy tín đều khẳng định, các chính sách dành cho họ thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá thực hiện chính sách ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Theo UBND tỉnh, do trình độ học vấn không đồng đều nên việc nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của một số người có uy tín vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ còn thấp, chưa bảo đảm tối thiểu cho việc đi lại của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động bà con…

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách

Thực tế ở tỉnh Nghệ An những năm qua cho thấy, việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS chỉ có hiệu quả khi được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất và toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành chức năng. Cấp ủy, chính quyền ở cơ sở phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về vai trò, chính sách đối với người có uy tín… Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; biểu dương khen thưởng kịp thời đối với người có uy tín có nhiều thành tích xuất sắc làm nòng cốt cho các phong trào.

Tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương    

Để tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31.12.2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6.3.2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của người có uy tín; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ người có uy tín bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng; tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia Ban cán sự xóm, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội ở cơ sở; làm tốt công tác bảo vệ người có uy tín và gia đình họ, không để kẻ địch, phần tử xấu tác động, lợi dụng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong phân công quản lý, sử dụng, phát huy vai trò người có uy tín và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với người có uy tín. Tăng cường kiểm tra, tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện, cũng như triển khai các cơ chế, chính sách ưu tiên cho đội ngũ người có uy tín… Để những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh.

Diệp Anh