Hoạt động của HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài cuối: Phần thưởng, động lực và trách nhiệm 

Xem với cỡ chữ
Thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ này cho thấy, việc luôn ý thức trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân; quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe, phục vụ Nhân dân là một yêu cầu để hoàn thành trọng trách Nhân dân ủy thác. Đại biểu HĐND tỉnh phải xem sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri và Nhân dân là phần thưởng cao quý; là động lực và trách nhiệm to lớn để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tâm đoàn kết, điều phối các hoạt động

Có thể khẳng định, HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Thường trực, các Ban của HĐND luôn nỗ lực đổi mới, năng động, bản lĩnh, tâm huyết; điều hành, phối hợp thực hiện hiệu quả, chặt chẽ các mặt hoạt động. Với những kết quả tích cực, đáng trân trọng và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động, HĐND tỉnh Long An nhận thấy việc nắm vững các quy định pháp luật; quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của cấp ủy Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đại biểu HĐND tỉnh Long An có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 ẢNH CÔNG THÀNH
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đại biểu HĐND tỉnh Long An có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021
Ảnh; Công Thành

Cùng với đó, việc luôn ý thức trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân; quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân; lắng nghe, phục vụ Nhân dân là yêu cầu quan trọng trong hoạt động của HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh và từng đại biểu HĐND tỉnh nhằm hoàn thành trọng trách Nhân dân ủy thác. Đại biểu HĐND tỉnh phải xem sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri và Nhân dân vừa là phần thưởng cao quý nhất, vừa là động lực, trách nhiệm to lớn để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cần quan tâm đúng mức đến chất lượng, cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh. Lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm; không vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất của người đại biểu dân cử, đặc biệt là đối với các đại biểu chuyên trách.

Quá trình hoạt động, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh phải có tư duy đổi mới, luôn tìm tòi, học hỏi để ngày càng cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động; là trung tâm đoàn kết và điều phối các hoạt động của tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh để phát huy hiệu quả vai trò, trí tuệ của đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh... Tăng thời gian và mở rộng thành phần thảo luận tại tổ đại biểu; đổi mới phương thức thông qua nghị quyết theo nhóm vấn đề; cải tiến phương thức chất vấn tại kỳ họp theo hướng đi vào thực chất, đi đến kết quả cụ thể. Tăng cường giám sát các vấn đề bức xúc trong thực tiễn. Tăng cường tương tác giữa đại biểu dân cử với cử tri gắn với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin.

Tập trung vào các giải pháp đột phá, toàn diện

 Với sự chủ động, sáng tạo, HĐND tỉnh Long An đã tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ trong hệ thống HĐND các cấp. Việc hướng dẫn, tổ chức xét thi đua khen thưởng hằng năm ngày càng nền nếp, đổi mới, thực chất, hiệu quả đã kịp thời biểu dương, ghi nhận, động viên các tập thể, tổ chức, cá nhân đại biểu HĐND có thành tích tốt, sáng tạo mang lại hiệu quả trong hoạt động; đồng thời giúp cho các tập thể, tổ chức và cá nhân đại biểu HĐND chưa được khen thưởng học tập được nhiều kinh nghiệm hay và phấn đấu hơn nữa. Qua đó, góp phần tích cực, quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn.

Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, trước tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với HĐND tỉnh trong thời gian tới ngày càng cao. Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, HĐND tỉnh Long An Khóa IX cũng đã kiến nghị HĐND tỉnh Khóa X và các cơ quan liên quan một số vấn đề quan trọng.

Đó là việc tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng thời, đổi mới phương thức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh, tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp và hoạt động chất vấn, giải trình, đối thoại giữa hai kỳ họp theo hướng thường xuyên gắn với các vấn đề phát sinh trong cuộc sống cần giải quyết. Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng. Thực hiện hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cử tri (tham vấn) vào các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh tại các cuộc tiếp xúc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng hình thức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với các hoạt động của HĐND tỉnh.

Chủ động dự báo, xây dựng chương trình ban hành nghị quyết sát đúng, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm của HĐND tỉnh. Tăng cường tính phối hợp, tích cực, chủ động của các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan tham mưu trình và cơ quan thẩm tra trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp, bảo đảm về chất lượng, quy trình, thủ tục, tiến độ. Khắc phục tình trạng nội dung trình chưa đạt yêu cầu về chất lượng, chưa có sự thống nhất cao giữa các cơ quan tham mưu và việc có tài liệu kỳ họp gửi đến đại biểu HĐND tỉnh trễ so với thời gian luật định.

HĐND tỉnh Khóa X cần có Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thống nhất hành động. Trong đó, sẽ tập trung vào các giải pháp mang tính đột phá, toàn diện trên các mặt hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng thời, cần nghiên cứu ban hành các nghị quyết chuyên đề đối với các vấn đề còn bức xúc, kéo dài trong Nhân dân.

KIỀU BẢO