HĐND tỉnh Long An ban hành nghị quyết về tăng cường quản lý chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Bài cuối: Sớm ban hành chính sách mới thu hút nhân lực ngành y tế 

Xem với cỡ chữ
Cùng với tăng cường đầu tư cho ngành y tế, Nghị quyết HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu: Tổng rà soát thực trạng nguồn nhân lực toàn ngành, xác định mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và theo định mức quy định, làm cơ sở đề ra giải pháp căn cơ, đồng bộ, hiệu quả về chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Sớm xây dựng, đề xuất HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới về chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế phù hợp tình hình mới; đề xuất xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực sẵn có tại chỗ.

Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực sẵn có

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế, bất cập nêu trong phần II Báo cáo giám sát của HĐND. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân gắn với thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế, BHYT và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động hàng năm, giai đoạn của các cấp, các ngành liên quan.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Long An khảo sát thực tế tại Trạm Y tế xã Bình Thành, huyện Đức Huệ.
Ảnh: Công Thành

Sớm khắc phục bất cập về nguồn nhân lực, HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tổng rà soát thực trạng nguồn nhân lực toàn ngành y tế ở tuyến tỉnh, huyện, xã; xác định mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và theo định mức quy định của Bộ Y tế, làm cơ sở đề ra giải pháp căn cơ, đồng bộ, hiệu quả về chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Sớm xây dựng, đề xuất HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới về chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế phù hợp tình hình mới; đề xuất xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực sẵn có tại chỗ để bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chuẩn trình độ và cơ cấu, định mức theo quy định.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 02/02-ĐA/TU ngày 29.12.2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 2.2.2018 của UBND tỉnh về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đối với ngành y tế, làm cơ sở khẳng định những mặt hiệu quả cần tiếp tục phát huy; đồng thời có đề xuất, kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, phát sinh trong quá trình thực hiện hoặc những vấn đề cần có định hướng chỉ đạo tiếp theo. Chỉ đạo nghiên cứu, có quy chế rõ ràng về mối quan hệ phối hợp giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh.

Tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách

HĐND cũng nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Ưu tiên bố trí ngân sách cho ngành y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Bố trí nguồn lực bảo đảm yêu cầu đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực.

Trong đó, ưu tiên nguồn vốn cho các nhiệm vụ sau: Giai đoạn 2021-2025, bố trí đủ vốn đầu tư Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh; hoàn thành dự án cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước mắt, rà soát các nhu cầu về sửa chữa nhỏ, trang thiết bị thiết yếu bảo đảm phục vụ nhu cầu điều trị của người dân, đặc biệt là trang thiết bị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh để đủ điều kiện tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT ban đầu. Triển khai thực hiện Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở được đầu tư bằng nguồn vốn ODA giai đoạn 2020-2024 (tổng chi phí 185 tỷ đồng cho 50 công trình). Tổng rà soát hiện trạng cơ sở vật chất của các Trạm y tế xã trên địa bàn (ngoài danh mục 50 công trình có trong Dự án sử dụng vốn ODA) để bố trí nguồn lực hợp lý đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới. Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế tại các Trạm y tế xã…

Cùng với đó, khẩn trương tổng rà soát, kiểm tra máy móc, trang thiết bị y tế và nhân sự vận hành các máy móc, trang thiết bị trên địa bàn; linh hoạt, chủ động điều chuyển máy móc, trang thiết bị và nhân sự sử dụng giữa các Trạm y tế xã, Trung tâm y tế và các bệnh viện bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thực tế, không gây lãng phí. Giải quyết căn cơ, hài hòa, đồng bộ giữa việc đầu tư máy móc, trang thiết bị và người sử dụng, tránh tình trạng có máy móc, trang thiết bị nhưng không có con người sử dụng và ngược lại. Như ở 3 Trạm Y tế điểm của huyện Đức Huệ (xã Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Thạnh Đông, xã Bình Thành) được trang bị máy móc, trang thiết bị hiện đại nhưng đến nay không có nhân sự vận hành sử dụng.

Nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ bảo đảm hết năm 2020 tỉnh Long An đạt chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong đóng BHYT cho người lao động; đẩy mạnh thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên, nông dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với ngành y tế tập trung rà soát, kiến nghị hoặc tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập liên quan đến việc thanh toán, quyết toán BHYT, trong đó có việc chậm quyết toán phần vượt dự toán khám chữa bệnh BHYT của tỉnh Long An năm 2018 với số tiền 11,272 tỷ đồng. Có cơ chế họp giao ban định kỳ với Sở Y tế và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT để kịp thời lắng nghe, hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh gắn với thanh toán, quyết toán BHYT.

KIỀU BẢO