Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố Cần Thơ

Bài cuối: Giải quyết ngay những nội dung trong khả năng 

Xem với cỡ chữ
Nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, qua giám sát, đối với các nội dung thành phố có thể giải quyết ngay, đặc biệt là những nội dung không phụ thuộc vào nguồn lực, lộ trình, thời gian, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết ngay; đối với một số nội dung dự kiến thực hiện và hoàn thành trong năm 2020, đề nghị tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện đúng theo kế hoạch.

Gần 20% nội dung cần tiếp tục xem xét

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng qua rà soát kết quả giải quyết 82/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố vẫn còn 16/82 ý kiến, nội dung (chiếm 19,51%) chưa được các ngành chức năng trả lời thỏa đáng, một số nội dung trả lời chưa nêu được giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Vì vậy, các ngành chức năng thành phố cần tiếp tục xem xét trong thời gian tới.

Tổ đại biểu HÐND thành phố và quận Ninh Kiều phối hợp TXCT phường Hưng Lợi, An Bình, Tân An
Ảnh: Kiều Chinh

Nội dung trả lời của một số cơ quan, đơn vị còn báo cáo nhiều thành tích của ngành, trả lời còn chung chung, chưa đi thẳng vào trọng tâm ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đặt ra, chưa đưa ra biện pháp, lộ trình để giải quyết; còn một số trả lời chưa đầy đủ các nội dung cử tri kiến nghị... Các cơ quan, đơn vị được UBND thành phố phân công trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri chưa rà soát, theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị mình qua các kỳ họp của HĐND thành phố. Mặc dù công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được tăng cường nhưng chưa thường xuyên, chặt chẽ nên việc trả lời cử tri còn chậm, kết quả giải quyết một số kiến nghị chưa được cử tri đồng tình...

Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp thì vẫn còn tình trạng đùn đẩy, trả lời chung chung. Một số cơ quan chức năng chậm tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý điều hành, cũng như chưa thông tin kịp thời đến cử tri thành phố đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành hữu quan, địa phương giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến tại các kỳ họp HĐND thành phố. Đối với các nội dung trong khả năng của thành phố có thể giải quyết ngay, đặc biệt là các nội dung không phụ thuộc vào nguồn lực, lộ trình, thời gian, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết ngay. Đối với một số nội dung dự kiến thực hiện, hoàn thành trong năm 2020, đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện đúng theo kế hoạch. Đối với các nội dung dự kiến thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo, chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện theo lộ trình đã đề ra…

Thường thực HĐND thành phố cũng nhấn mạnh việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành hữu quan trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri nhằm bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các sở, ngành tiếp thu, xem xét giải quyết đầy đủ, đúng thẩm quyền; cũng như việc thực hiện lời hứa của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về các vấn đề đã hứa với cử tri và đại biểu HĐND thành phố; tự rà soát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để từng bước nâng cao số lượng ý kiến, kiến nghị được xem xét, giải quyết dứt điểm qua các kỳ họp của HĐND thành phố. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri từ trước Kỳ họp thứ 2 đến sau Kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố và sớm giải quyết các nội dung còn trả lời chung chung, các vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm...

Thường trực HĐND kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố thường xuyên phối hợp chặt với Văn phòng HĐND thành phố rà soát, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để kịp thời tham mưu UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trong thời gian tới.

Đối với các sở, ngành hữu quan và địa phương, các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết hoặc cần phải có lộ trình, thời gian, nguồn lực mới có thể thực hiện được, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu khi trả lời các sở, ngành hữu quan cần xác định kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện để cử tri biết và chia sẻ với thành phố, nhằm hạn chế tình trạng cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần, trùng lặp về nội dung... Đồng thời, tiếp tục rà soát, báo cáo Thường trực HĐND thành phố những vấn đề đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết để theo dõi, thông tin đến cử tri và đại biểu HĐND thành phố theo quy định…

LÊ THƯ