Bãi bỏ tiêu chuẩn chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức hành chính 

Xem với cỡ chữ
Có hiệu lực từ ngày 1.8.2021, điểm mới của Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn thư là chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.