Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND cấp huyện tỉnh Bắc Giang

Bài 6: Nghiêm túc tiếp thu, tổ chức thực hiện 

Xem với cỡ chữ
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và hai Ban HĐND huyện Lục Nam đã thực hiện 30 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực quan trọng; ban hành 30 báo cáo kết quả, kết luận giám sát, đưa ra hơn 100 kiến nghị đối với các cơ quan và các xã, thị trấn. Qua theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, đến nay cơ bản các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đã nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Nhiều hình thức giám sát linh hoạt

Để có kết quả trên, Thường trực HĐND huyện Lục Nam đã thường xuyên chỉ đạo các Ban HĐND huyện, UBND huyện và Văn phòng HĐND tích cực theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát thông qua nhiều hình thức: Theo dõi nội dung các văn bản chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền, các văn bản triển khai thực hiện hoặc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của đơn vị chịu giám sát; từ các kết luận của cơ quan kiểm tra đảng hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra nhà nước; theo dõi ý kiến, kiến nghị của cử tri hoặc phản ánh của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND; hoặc thông qua khảo sát lại việc giải quyết các kiến nghị, kết luận.

Đại biểu phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Lục Nam
Ảnh: Trần Ly

Thực tế tổ chức giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện Lục Nam cho thấy, ngay sau khi ban hành kết luận, kiến nghị, tại phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng gần nhất, Thường trực, các Ban HĐND huyện báo cáo tóm tắt nội dung các kết luận, kiến nghị sau giám sát cần được thực hiện và các cơ quan, đơn vị phải thực hiện với thời hạn cụ thể đã được đưa ra, để Thường trực HĐND huyện nắm được rõ hơn và có sự chỉ đạo thực hiện. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm tổng hợp các kiến nghị và theo dõi, đôn đốc. Quá trình theo dõi, giám sát, đối với các kiến nghị đã quá hạn chưa được tổ chức thực hiện, Thường trực, các Ban HĐND sẽ ban hành công văn đôn đốc và tổ chức khảo sát việc thực hiện. Trường hợp cần thiết, có thể đề xuất đưa vào nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng hoặc chất vấn tại kỳ họp HĐND.

Cùng với đó, phân công cho thành viên đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện thông qua việc dự các hội nghị, các cuộc làm việc, kiểm tra theo lĩnh vực công việc đang phụ trách lồng ghép theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và báo cáo về Thường trực, Ban HĐND để nắm bắt, kịp thời đôn đốc thực hiện. Thường trực, các Ban HĐND huyện thường xuyên kiểm điểm công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát định kỳ hàng quý, sáu tháng tùy theo tình hình thực tế các kết luận, kiến nghị cần thực hiện. Tại kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, đều có báo cáo tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thường trực, các Ban với đại biểu HĐND huyện và kỳ họp.

Xác định thời hạn cụ thể yêu cầu thực hiện

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng công tác tổng hợp, rà soát các kiến nghị sau giám sát còn chưa được cụ thể, rõ ràng. Một số nội dung kiến nghị còn chung chung khó cho việc theo dõi, giám sát. Tại một số thời điểm, công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, hai Ban HĐND huyện còn chưa được tích cực, kịp thời, đặc biệt là ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ. Chưa có sự phối hợp chặt trong theo dõi, giám sát giữa các Ban HĐND huyện với các Tổ, đại biểu HĐND huyện tại địa bàn có liên quan đến việc thực hiện các kết luận, kiến nghị. Vẫn còn một số nội dung kiến nghị đến thời điểm hiện nay chưa được các đơn vị chịu sự giám sát thực hiện dứt điểm, còn để kéo dài, qua một số phiên họp của Thường trực HĐND huyện phải đưa ra giải trình. Chưa tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu trước hết, các kết luận, kiến nghị sau giám sát phải đúng, trúng, nội dung cụ thể, rõ ràng, đúng phạm vi trách nhiệm của đối tượng phải thực hiện. Kiến nghị giám sát phải có thời hạn cụ thể để yêu cầu đối tượng chịu sự giám sát thực hiện, đồng thời cũng là cơ sở cho việc theo dõi, giám sát việc thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, tổng hợp, phân loại đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị, kết luận sau giám sát của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện để thuận lợi cho việc theo dõi của Thường trực, các Ban HĐND. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến việc kiểm tra cụ thể xem các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đã nhận được thông báo kết luận, kiến nghị chưa? Tránh trường hợp khi đôn đốc các cơ quan phản hồi chưa nhận được kết luận để triển khai thực hiện.

Thường trực, các Ban HĐND cần thường xuyên tổ chức các cuộc khảo sát việc giải quyết kiến nghị, kết luận sau giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Cùng với đó, công bố các kết luận, kiến nghị sau giám sát tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, tổ chức liên quan và người dân biết, cùng theo dõi và giám sát. Tăng cường phối hợp với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát thông qua việc gửi kết luận, kiến nghị và đề nghị cùng phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Mai Phương