Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND cấp huyện tỉnh Bắc Giang

Bài 5: Sát sao ngay từ khi có kết luận, kiến nghị 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh bảo đảm kết luận giám sát có tính khách quan, toàn diện, thuyết phục, nhằm tránh lãng phí nguồn lực tổ chức tái giám sát và tránh kiến nghị sau giám sát không được quan tâm thực hiện, Thường trực HĐND huyện Yên Dũng đã tổ chức thực hiện triệt để, sát sao ngay từ sau khi có kết luận, kiến nghị giám sát. Kết hợp nhiều phương pháp tái giám sát, sử dụng thêm các tư liệu hình ảnh, các kiến nghị của công dân làm căn cứ cung cấp cho đoàn giám sát.

Theo đến cùng các kiến nghị giám sát

Thời gian qua, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Yên Dũng có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Trong đó, những kinh nghiệm hay trong thực hiện giám sát đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm tiếp tục được duy trì và phát huy.

Thường trực HĐND huyện Yên Dũng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và trong Kỳ họp thứ 15
Ảnh: Hạnh Liên

Theo đó, để các kiến nghị được thực thi nghiêm túc, hiệu quả, Thường trực HĐND huyện rất chú trọng tái giám sát, theo đến cùng các kiến nghị sau giám sát. Sau mỗi chương trình giám sát, các kiến nghị đều được phân công theo từng lĩnh vực tới các thành viên đoàn giám sát chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện. Đối với các kiến nghị thực hiện chậm muộn, Thường trực HĐND có văn bản kiến nghị tiếp theo; đối với các kiến nghị không được thực hiện, đưa ra chất vấn tại kỳ họp gần nhất của HĐND hoặc tại phiên họp Thường trực HĐND, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của người đứng đầu và giải pháp khắc phục… Nhờ vậy, việc tiếp thu và thực hiện của các cơ quan được chấn chỉnh, hiệu quả hơn, phần nào giải quyết nhiều vấn đề dư luận quan tâm. Nhiều hạn chế, yếu kém trong quản lý của các cơ quan được khắc phục kịp thời.

Thực hiện triệt để, sát sao

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng trên thực tế, nhiều kiến nghị chưa được các đơn vị quan tâm thực hiện, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, kiến nghị nhiều lần cần xem xét tái giám sát nhưng do hạn chế về thời gian, nhân lực cơ bản kiêm nhiệm, do đó việc lựa chọn nội dung giám sát sau kiến nghị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều kiến nghị rất xác đáng, không được đối tượng tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc. Cá biệt, có trường hợp chây ì, né tránh, đùn đẩy...

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, bên cạnh bảo đảm kết luận giám sát khách quan, toàn diện, thuyết phục, nhằm tránh lãng phí nguồn lực tổ chức tái giám sát và tránh kiến nghị sau giám sát không được quan tâm thực hiện, Thường trực HĐND huyện tổ chức thực hiện triệt để, sát sao ngay từ sau khi có kết luận, kiến nghị giám sát. Căn cứ kiến nghị sau giám sát, yêu cầu UBND huyện phải có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện; chỉ đạo các Ban, đại biểu HĐND thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện; yêu cầu UBND huyện, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thường xuyên tự rà soát, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện, xác định rõ những nội dung chưa thực hiện, đang thực hiện và các biện pháp khắc phục. UBND huyện phải có kế hoạch kiểm tra các cơ quan, UBND xã, thị trấn trong chấp hành và thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát; xử lý và đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo Thường trực HĐND huyện định kỳ vào các phiên họp và kỳ họp.

Đối với các kết luận, kiến nghị sau giám sát chưa được thực hiện, hoặc thực hiện chưa nghiêm túc, nếu liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Thường trực HĐND huyện gửi đến Huyện ủy để xem xét xử lý, kỷ luật đảng theo quy định. Đề nghị Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng giám sát trong thực hiện kết luận, kiến nghị.

Đối với các vấn đề liên quan đến tài chính, kinh tế, quản lý đất đai của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chưa được thực hiện, trên cơ sở giải trình của đơn vị và quy định của pháp luật, cần thiết, Thường trực HĐND ban hành văn bản đề nghị UBND huyện lập đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh và xử lý dứt điểm ngay các vi phạm đã kiến nghị chưa thực hiện. Đối với các kiến nghị phải giải quyết có các nội dung phức tạp, tồn đọng kéo dài, khó thực hiện yêu cầu UBND huyện cần chủ động báo cáo Huyện ủy để xin ý kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Yêu cầu giải quyết ngay những vấn đề dân sinh

Do nội dung giám sát rất rộng, nhiều kiến nghị sau giám sát cần thực hiện, xong thời gian vật chất, nguồn lực đều có hạn, do đó chỉ chọn những vấn đề phù hợp, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả giám sát, có tác dụng và ảnh hưởng ở phạm vi rộng. Tổ chức giám sát các kiến nghị cử tri đang quan tâm, vấn đề còn nhiều bức xúc, nổi cộm chưa được các cơ quan nghiêm túc thực hiện. Trước khi xây dựng kế hoạch tái giám sát, Thường trực HĐND tổ chức thảo luận tại phiên họp, đặc biệt là đối với nội dung kiến nghị có tính chất nhạy cảm, ảnh hưởng phạm vi rộng để thống nhất phương pháp, cách thức, nội dung tiến hành.

Kết hợp nhiều phương pháp tái giám sát như giám sát qua báo cáo, giám sát trực tiếp tại cơ sở, làm việc với nhiều cơ quan, đơn vị; khảo sát thực tế việc thực hiện các kiến nghị; phân nhỏ đoàn đi kiểm tra, nắm bắt thông tin để phát hiện độ “chênh” giữa báo cáo và thực tế. Ngoài ra, sử dụng thêm các tư liệu hình ảnh, các kiến nghị của công dân làm căn cứ cung cấp cho đoàn giám sát để làm rõ những vấn đề trong buổi giám sát. Đối với một số nội dung liên quan đến dân sinh bức xúc đã được kiến nghị giải quyết ở một đơn vị cụ thể nhưng cơ quan đó chưa giải quyết, Thường trực HĐND ban hành văn bản kiến nghị yêu cầu thực hiện ngay mà không cần đợi kết thúc cả đợt giám sát.

Mai Phương