HĐND tỉnh Long An giám sát việc thực hiện các dự án hạ tầng công nghiệp, khu tái định cư ngoài ngân sách

Bài 1: Thực tế đặt ra nhiệm vụ giám sát chặt chẽ 

Xem với cỡ chữ
Qua nắm tình hình thực tế từ ý kiến của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Long An đã đề xuất, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các dự án hạ tầng công nghiệp và dự án khu tái định cư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đoàn chú trọng đi thực tế các dự án khu, cụm công nghiệp, khu tái định cư; gặp gỡ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến phản ánh và tâm tư của người dân vùng thu hồi đất thuộc diện bố trí tái định cư... Qua đó, Đoàn đã phát hiện, chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập.

Từ bức xúc của cử tri

Long An là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm công tác thu hút đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nhiều việc làm cho lao động, đóng góp rất quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách địa phương, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Gắn liền với thu hút đầu tư, việc xây dựng các khu tái định cư nhìn chung được các ngành chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương và chủ đầu tư cố gắng thực hiện; một số khu tái định cư cơ bản hoàn chỉnh, bàn giao nền cho người dân vào xây dựng nhà ở khang trang, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, qua TXCT, người dân phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến vấn đề triển khai một số dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu tái định cư. Nhất là tiến độ một số dự án kéo dài, gây lãng phí đất đai, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư chưa hoàn chỉnh để bàn giao lô nền cho người dân vào xây dựng nhà ở. Từ bức xúc của người dân và qua nắm tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh Long An đã đề xuất, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các dự án hạ tầng công nghiệp và dự án khu tái định cư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; giao Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế-ngân sách làm Trưởng đoàn chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, chủ trì giám sát và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh.

Nhiều tồn tại, bất cập được phát hiện qua khảo sát thực tế của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An

Ảnh: K.Ngọc 

Chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập qua khảo sát thực tế

Sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát đã ban hành kế hoạch, đề cương chi tiết tổ chức giám sát. Trong đó, chú trọng đi thực tế các dự án khu, cụm công nghiệp, khu tái định cư để nắm thực trạng tình hình; gặp gỡ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến phản ánh và tâm tư của người dân vùng thu hồi đất thuộc diện bố trí tái định cư; làm việc với chính quyền cấp huyện, xã; làm việc với các chủ đầu tư dự án. Khi nắm được toàn diện thực trạng tình hình, Đoàn làm việc, đặt vấn đề với UBND tỉnh và các sở ngành liên quan.  

Qua đi thực tế, khảo sát, giám sát, Đoàn đã phát hiện và chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong thực hiện các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu tái định cư. Đó là: Một số dự án có tiến độ triển khai rất chậm so với thời hạn quy định trong quyết định chủ trương đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuy được tập trung thực hiện nhưng vẫn còn nhiều dự án dở dang, giải phóng mặt bằng dạng “da beo” kéo dài, gây khó khăn trong quá trình triển khai đồng bộ dự án, không thể đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Một số dự án chưa hoàn thành việc giao nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý rác, hệ thống cấp điện… của một số khu tái định cư chưa hoàn chỉnh hoặc chỉ mới hoàn chỉnh một số hạng mục, ảnh hưởng đến sinh hoạt, gây bức xúc cho người dân trong dự án. Quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án kéo dài có nơi bị hạn chế, ảnh hưởng, nhất là quyền chuyển nhượng, tách thửa, thực hiện giao dịch với tổ chức tín dụng, xây dựng sửa chữa nhà ở, đầu tư sản xuất. Công tác quản lý đối với các dự án có mặt chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ. Nhiều chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính khi triển khai dự án; hoặc không thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó với dự án.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng phân tích, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các dự án; xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, của chủ đầu tư, người dân; kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính chung, thường xuyên, vừa mang tính cụ thể, cấp bách, trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất ban hành nghị quyết sau giám sát chuyên đề, làm cơ sở để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trong nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án hạ tầng công nghiệp và khu tái định cư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã phân loại theo dự án và xác định rất cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp: 6 nhiệm vụ, giải pháp chung; 5 nhiệm vụ, giải pháp đối với việc rà soát các dự án tái định cư đã cho chủ trương đầu tư; 3 nhiệm vụ, giải pháp đối với các dự án tái định cư đang thực hiện dở dang, chưa xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chưa hoàn thành giao nền và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; 2 nhiệm vụ, giải pháp đối với các dự án tái định cư đã cho chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi động thực hiện; 5 nhiệm vụ, giải pháp đối với các dự án tái định cư tiếp nhận sau này; 11 giải pháp chung đối với các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; 17 trường hợp cụ thể tại từng dự án cần UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay.

KIỀU BẢO