Hoạt động của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài 1: Tăng cường các phiên chất vấn, giải trình 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2016 - 2021 ghi nhận nhiều dấu ấn trong hoạt động của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát. Nhất là các giải pháp đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát như thống nhất ban hành nghị quyết về kết quả một số cuộc giám sát; tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND có nội dung chất vấn và giải trình để tiếp tục đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh giám sát chuyên đề Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm
giai đoạn 2018 -2020
Ảnh: T. Nga

Tổ chức các kỳ họp chuyên đề

Với 20 kỳ họp được tổ chức trong nhiệm kỳ, trong đó có 10 kỳ họp chuyên đề. Theo đánh giá, việc tăng cường tổ chức các kỳ họp chuyên đề đã nâng cao chất lượng các đề án, dự thảo nghị quyết, tạo điều kiện để các Ban HĐND tỉnh có thời gian khảo sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, thu thập thông tin, nâng cao chất lượng thẩm tra; đại biểu HĐND tỉnh có thời gian nghiên cứu sâu, kỹ hơn các nội dung trình HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết phát sinh của địa phương thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh luôn chủ động, phối hợp thống nhất những nội dung, chương trình kỳ họp. UBND và các ngành liên quan chuẩn bị khá đầy đủ, tương đối kịp thời các dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo, đề án trình kỳ họp. Chất lượng các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, các Ban HĐND tỉnh chủ động khảo sát, giám sát, kết hợp thu thập thông tin phục vụ thẩm tra, đồng thời tham gia ngay từ đầu với các cơ quan soạn thảo. Do vậy, báo cáo thẩm tra đã thể hiện rõ quan điểm, là căn cứ quan trọng để đại biểu HĐND xem xét, thảo luận và quyết định tại các kỳ họp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các kỳ họp; triển khai mô hình kỳ họp không giấy được đẩy mạnh. Tài liệu kỳ họp được chuyển tải kịp thời, đầy đủ đến đại biểu qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý kỳ họp và đăng tải lên trang thông tin điện tử của HĐND, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu, cơ quan, tổ chức, Nhân dân truy cập, khai thác, nghiên cứu sử dụng.

Công tác điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh có nhiều đổi mới theo hướng giảm thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận và hoạt động chất vấn; lựa chọn những vấn đề đang còn nhiều ý kiến khác nhau để gợi ý thảo luận; điều hành chất vấn linh hoạt, theo hướng gợi mở, tạo không khí dân chủ, có tính xây dựng giữa người chất vấn và người trả lời nhằm tìm ra giải pháp giải quyết thấu đáo vấn đề. Đại biểu HĐND tỉnh tích cực đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung kỳ họp.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 274 nghị quyết. Nội dung các nghị quyết đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp. UBND tỉnh và các ngành, địa phương quan tâm, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện. Vì vậy, đa số các nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được cải tiến theo hướng đối thoại dân chủ, thẳng thắn, chất vấn theo nhóm vấn đề, theo lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã có 198 câu hỏi chất vấn, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến trách nhiệm giải quyết của các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước. UBND tỉnh và các ngành liên quan trả lời thẳng thắn, rõ ràng, đưa ra được hướng giải quyết và có lộ trình hợp lý. Công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trả lời chất vấn được quan tâm đúng mức. Qua từng kỳ họp, hoạt động chất vấn ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Ban hành nghị quyết về kết quả một số cuộc giám sát

Không chỉ dừng lại ở các con số: 23 cuộc giám sát chuyên đề, hơn 200 cuộc giám sát thường xuyên, khảo sát, làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan... Các cuộc giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Hà Tĩnh đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, vướng mắc, tồn tại; phương thức giám sát tiếp tục hướng về cơ sở và đi sâu vào những nội dung cụ thể.

Quá trình triển khai giám sát đã có sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đơn vị hữu quan, nhất là sự tham gia phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND các cấp. Do vậy, những nhận định, đánh giá của các đoàn giám sát HĐND tỉnh mang tính toàn diện, sát thực tiễn. Thông qua giám sát, đã giúp cho HĐND tỉnh nắm rõ hơn về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; đồng thời phát hiện, kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất ban hành nghị quyết về kết quả một số cuộc giám sát, làm cơ sở để HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của cơ quan chức năng. Cùng với đó, HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; việc trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 56 phiên họp có nội dung chất vấn và giải trình, giúp rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ những nội dung đã được kiến nghị để tiếp tục đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện; đồng thời, giúp các đơn vị được giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ những nội dung cần tập trung chỉ đạo, có lộ trình và giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện hợp lý, hiệu quả.

THÀNH LÊ