Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 8 tại Thái Nguyên

Coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu đại biểu HĐND hợp lý 

Xem với cỡ chữ
Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã ghi nhận kết quả hoạt động, đánh giá cao các tham luận, ý kiến của Thường trực HĐND các địa phương; đồng thời nhấn mạnh đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, chọn lựa và làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đối với đội ngũ cán bộ tham gia Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cần lưu ý coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu đại biểu HĐND hợp lý.

Nhấn mạnh: Trong hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương, Thường trực HĐND là trung tâm và là yếu tố cơ bản để hoạt động của HĐND bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã đánh giá cao chủ đề của hội nghị (Vai trò của Thường trực HĐND trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND); đồng thời ghi nhận: Hội nghị đã tập trung bàn sâu về kinh nghiệm và giải pháp, cách thức để thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, thẩm quyền của Thường trực HĐND đặt trong tổng thể hoạt động của HĐND. Nhiều tham luận và các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã nêu lên thực tiễn, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay để những địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tới. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có chủ trương, chỉ đạo thống nhất, cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ với các đại biểu dự hội nghị
Ảnh: Đức Hiệp

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động

Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh yêu cầu HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ Nhân dân giao phó, làm tốt chức năng của cơ quan dân cử; đồng thời, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và Thường trực HĐND nói riêng.

Đó là việc cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vị trí, chức năng của HĐND với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho Nhân dân và cử tri. HĐND, Thường trực HĐND các các địa phương trong khu vực cần phát huy những thành tựu, kinh nghiệm hoạt động của nhiệm kỳ trước, bám sát nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa vào nghị quyết, quyết định của HĐND. Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc quyết định các vấn đề quan trọng nhằm tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn. Việc quyết định các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội cần bám sát đặc điểm, điều kiện đặc thù, trên cơ sở xác định đúng lợi thế so sánh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với địa phương, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của Thường trực HĐND với tính chất là cơ quan thường trực, điều phối, điều hòa các hoạt động của HĐND. Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng Thường trực HĐND ở một số địa phương sẽ thay đổi theo hướng giảm so với Luật năm 2016. Thực tế này đặt ra thách thức không nhỏ trong điều kiện phân cấp, phân quyền gắn với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Trong điều kiện đó, để phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Thường trực HĐND cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động đối với các Ban, Tổ đại biểu HĐND, kiện toàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Cần tăng cường mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong chuẩn bị nội dung kỳ họp, tiến hành kỳ họp, xây dựng và thông qua các nghị quyết; thực hiện tốt việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Quan tâm đến hoạt động giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã quy định rất cụ thể hoạt động giám sát của Thường trực HĐND. Thường trực HĐND cần xây dựng chương trình, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn; làm tốt công tác hậu giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát. Tiếp tục đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn, đề cao trách nhiệm của đại biểu và các cơ quan trả lời chất vấn. Chuẩn bị tổ chức triển khai chu đáo việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Luật.

Chú trọng chất lượng cán bộ Thường trực, lãnh đạo các Ban

Đặc biệt, để thực hiện tốt việc tổng kết nhiệm kỳ HĐND các cấp 2016-2021 và chuẩn bị chu đáo cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, chọn lựa và làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đối với đội ngũ cán bộ tham gia Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cần lưu ý coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu đại biểu HĐND hợp lý. Thời gian tới, cần tăng cường, phối hợp chặt với các cơ quan của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và Bộ Nội vụ trong hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử và các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đại biểu trúng cử lần đầu, tạo sự thống nhất giữa Trung ương với địa phương, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả trong hoạt động của HĐND.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu, giúp việc cho HĐND, trọng tâm thời gian tới là khẩn trương thực hiện sáp nhập, hình thành Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đội ngũ cán bộ giúp việc cho HĐND phải thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là phải nắm vững các quy định của pháp luật, có kinh nghiệm, kỹ năng phục vụ để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng tham mưu, phục vụ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

PHƯƠNG MINH