Hoạt động của HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài 1: Nhiều quyết sách đi vào cuộc sống 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã ban hành 522 nghị quyết, trong đó có nhiều quyết sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người dân và định hướng phát triển địa phương. Các quyết sách cơ bản đi vào cuộc sống, góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thể hiện quan điểm, chính kiến rõ ràng

Công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND được tăng cường. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giúp việc tiếp nhận, phát hành văn bản đến đại biểu HĐND tỉnh nhanh chóng, tiết kiệm. Đặc biệt, từ Kỳ họp thứ 15 trở lại đây đã sử dụng phần mềm Ứng dụng cung cấp thông tin trên thiết bị di động hỗ trợ kỳ họp (thao tác trên máy tính bảng), tiến tới “kỳ họp HĐND không giấy”.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Long An chủ động phối hợp rất sớm với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan thống nhất, thông báo công khai thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp nên công tác chuẩn bị cho kỳ họp rất chủ động, chặt chẽ, chất lượng. Quá trình chuẩn bị nội dung, cơ quan trình và cơ quan thẩm tra đã phối hợp khá chặt chẽ; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử để thảo luận, đóng góp sâu nội dung kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp tham dự, cho ý kiến góp ý, định hướng để hoàn thiện các nội dung trình tại các kỳ họp, nhất là các dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra; chỉ đạo Văn phòng tham mưu, giúp việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu đến đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời (gửi bằng văn bản giấy, văn bản điện tử; chuyển tải lên Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh và qua máy tính bảng của từng đại biểu). Theo chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đươc phân công, các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, tổ chức khảo sát, giám sát, làm việc thực tế tại một số địa phương, cơ quan để nắm thông tin làm cơ sở tổ chức thẩm tra. Các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đều thể hiện tính phản biện khá cao, có quan điểm, chính kiến rõ ràng về các nội dung UBND tỉnh và ngành chức năng trình, làm cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết. Chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh được thiết kế hợp lý, khoa học theo hướng rút ngắn thời gian trình bày văn bản tại hội trường (các báo cáo, tờ trình đều được trình bày tóm tắt); trình, thẩm tra, thảo luận và thông qua nghị quyết theo nhóm vấn đề, có tính hệ thống. Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, bảo đảm tính dân chủ và phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại Tổ theo địa bàn ứng cử khá sôi nổi, dân chủ, tập trung vào những nội dung quan trọng, còn ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh Long An rà soát công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Khóa IX
Ảnh: Anh Tuấn

Cơ sở cho công tác quản lý, điều hành

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Long An đã tổ chức 26 kỳ họp, ban hành 522 nghị quyết. Có thể khẳng định, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh Khóa IX đã thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của trung ương và Tỉnh ủy. Trong đó, có nhiều quyết sách quan trọng, liên quan trực tiếp đến người dân và định hướng phát triển tại địa phương như: tăng trưởng kinh tế; đầu tư công hằng năm và trung hạn; quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách, mức thu học phí; chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bảng giá đất; quy hoạch khu công nghiệp; chủ trương đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ thông tin; chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và các đối tượng trẻ em, hộ nghèo, người lao động… Theo ghi nhận, việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh Long An bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Việc triển khai thực hiện nghị quyết được HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp khá chặt chẽ, khẩn trương. Qua triển khai cho thấy, các nghị quyết cơ bản đã đi vào cuộc sống, góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tạo cơ sở cho công tác quản lý, điều hành; được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, được chính quyền quyết tâm thực hiện. Một số vấn đề phát sinh, chưa phù hợp, được sửa đổi, bổ sung khá kịp thời. Ngoài ra, trong thời gian giữa hai kỳ họp, thực hiện nhiệm vụ theo luật định do HĐND giao, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời cho ý kiến đối với các vấn đề phát sinh, cấp bách, chủ yếu liên quan đến tài chính - ngân sách, phân bổ, bố trí nguồn lực đầu tư công; quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai do UBND tỉnh đề nghị. Qua đó, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề cấp bách tại địa phương.   

KIỀU BẢO