Kết quả thực hiện Nghị quyết 15/2017 của HĐND của tỉnh Bắc Kạn

Bài 1: Nâng cao chất lượng rừng trồng 

Xem với cỡ chữ
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18.7.2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền tiếp tục được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong bảo vệ rừng; tình trạng sản xuất giống tràn lan, thiếu kiểm soát đã dần được khắc phục, tỷ lệ giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ được hạn chế... góp phần nâng cao chất lượng rừng trồng.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Thực hiện khoản 1, Điều 2: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái”, công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ và phát tiển rừng được triển khai bằng nhiều hình thức. Qua đó, đã tạo chuyển biển mạnh mẽ về nhận thức của người dân và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong công tác bảo vệ rừng; các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo tiền đề, góp phần quan trọng định hướng chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn.

Một buổi tuần tra, kiểm tra rừng của lực lượng chức năng Ảnh THANH HẢO
Một buổi tuần tra, kiểm tra rừng của lực lượng chức năng
Ảnh THANH HẢO

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng thẳng thắn thừa nhận, từ tháng 8.2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra một số vụ phát, phá rừng như: 3 vụ phát, phá rừng tại xã An Thắng, huyện Pác Nặm; xã Như Cố, huyện Chợ Mới và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (năm 2018), tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong công tác bảo vệ rừng.

Sớm quyết toán tổng thể dự án hoàn thành

Đối với nội dung khoản 2, Điều 2: “Chỉ đạo thực hiện việc quyết toán dự án hoàn thành hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10.9.2007 của Thủ tướng Chính phủ…”. Đến năm 2020, đã cấp kinh phí thực hiện các hạng mục khoán bảo vệ, hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, xây dựng đường lâm nghiệp khoảng 432,238 triệu đồng (giai đoạn 2011 - 2020).

Đến nay, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết toán các chi phí thực hiện hằng năm của dự án tại các Ban Quản lý Chương trình mục tiêu (CTMT) phát triển lâm nghiệp bền vững các huyện, thành phố đến năm 2016, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đến năm 2018; các chủ đầu tư đã tổng hợp hồ sơ trình quyết toán đối với các hạng mục lâm sinh khi hết niên hạn ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên, Sở Tài chính chưa đủ cơ sở nhận hồ sơ, do chưa có hồ sơ liên quan đến công tác nghiệm thu kết thúc niên hạn ngân sách nhà nước hỗ trợ, nghiệm thu kết thúc dự án, chưa xác định được giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (diện tích rừng hình thành). Hiện nay, Ban Quản lý CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn chưa thực hiện xong, do vậy chưa thực hiện quyết toán tổng thể dự án hoàn thành.

UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các Ban Quản lý CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững cơ sở hoàn thiện các hồ sơ liên quan, biên bản nghiệm thu và tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành của cả giai đoạn gửi Sở Tài chính thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán theo quy định.

Tăng cường quản lý hạt giống

Đối với nội dung khoản 3, Điều 2: “Quản lý tốt chất lượng hạt giống trước khi đưa vào gieo ươm; rà soát, đánh giá các cơ sở cung ứng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho trồng rừng; tăng cường công tác khuyến lâm nhằm kịp thời hướng dẫn người dân quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả”. Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hằng năm trước khi gieo ươm đã được ngành chức năng tổ chức kiểm tra giám sát, thẩm định chặt chẽ.

Bên cạnh đó, hằng năm cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát đối với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc các lô vật liệu giống đưa vào sản xuất, quản lý nghiêm ngặt nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp từ khâu thu hoạch vật liệu giống, cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, quản lý sản xuất cây con ở vườn ươm, tập trung gieo ươm giống tại địa phương, hạn chế thấp nhất việc nhập cây giống từ ngoài vào không rõ nguồn gốc. Theo đó, tình trạng sản xuất giống tràn lan, thiếu kiểm soát đã dần được khắc phục; tỷ lệ giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ được hạn chế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp cơ bản đã thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, các địa phương đã chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Từ năm 2017 - 2020, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn đã gieo ươm được trên 52 triệu cây lâm nghiệp các loại, chất lượng giống đã từng bước được cải thiện, nâng cao tỷ lệ trồng thành rừng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng. Ngành chức năng đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, quản lý bảo vệ rừng. Qua đó, kết quả trồng rừng hằng năm đều bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

VÂN NGUYỄN