Luật Sở hữu trí tuệ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
11:07 01/06/2022
Giúp đại biểu không chuyên trách nhìn rộng hơn, quyết định chính xác hơn
18:36 29/03/2022
Có đẩy nhanh tiến trình giải quyết thủ tục hành chính?
06:18 28/01/2022
Khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển
05:51 26/01/2022
Bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quốc hội
05:49 19/01/2022
Thận trọng, chặt chẽ, tránh trục lợi chính sách
06:23 31/12/2021
Bức tranh kinh tế số sẽ được phản ánh rõ hơn
06:21 29/12/2021
Thật sự công bằng, chất lượng, hiệu quả
06:32 25/12/2021
Trên dưới đồng lòng, quyết liệt thực hiện, nhất định sẽ thành công
05:31 13/12/2021
Làm thận trọng, chắc chắn, bảo đảm hiệu quả
06:16 09/12/2021