Ông Đoàn Văn Thuần, Trưởng bộ phận Nghiên cứu kinh tế, Viện Dầu khí Việt Nam

Tạo môi trường đầu tư, cạnh tranh toàn diện

- 10:27, 14/06/2022

"Việc sửa đổi Luật Dầu khí lần này sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý, môi trường đầu tư, cạnh tranh toàn diện, không chỉ về mặt cơ chế tài chính mà còn ở phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư..."