Thư viện Quốc hội Hàn Quốc

Kho tàng tri thức của nghị sĩ

- 06:31, 09/01/2022
Thư viện Quốc hội cùng với Ban Thư ký Quốc hội, Ủy ban Ngân sách Quốc hội và Dịch vụ nghiên cứu Quốc hội có chức năng hỗ trợ cho công việc của Quốc hội, chịu sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội. Với nguồn tài liệu chính thống dồi dào, cơ quan này là nguồn thông tin chính của các nghị sĩ.

Cùng với Thư viện Quốc gia, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và Dịch vụ lưu trữ hồ sơ, Thư viện của Cơ quan phát hành Chính phủ, Thư viện Quốc hội hoạt động như Thư viện lưu ký pháp luật (căn cứ theo Luật Thư viện năm 1963). Tất cả các cơ quan chính phủ, bao gồm cả các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tới Chính phủ, dù là của quốc gia hay của địa phương, theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật, đều phải đặt các ấn phẩm phát hành của họ vào một trong các thư viện lưu ký. Luật Quốc hội số 1424 năm 1963 yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ phải lưu ký 3 phiên bản sao lưu các ấn phẩm của mình vào Thư viện Quốc hội.

Thư viện Quốc hội thực hiện mối quan hệ của mình với các thư viện khác phần lớn thông qua những hội nghị thường xuyên của Hiệp hội các thư viện Hàn Quốc. Từ những năm 1995, 1996, Thư viện đã thiết lập một thỏa thuận chia sẻ nghiên cứu cùng Thư viện Tòa án tối cao.

Ngoài ra, sau khi gia nhập Mạng lưới thông tin pháp lý toàn cầu (GLIN), căn cứ vào Luật bản quyền Hàn Quốc và thông qua các thỏa thuận về hợp tác lẫn nhau giữa các thư viện trong và ngoài nước, nội dung số hóa mà Thư viện Quốc hội cung cấp có thể được truy cập ở các thư viện của các tổ chức công và tư, hoặc thư viện các trường đại học.

Chức năng chính của Thư viện Quốc hội là hỗ trợ hoạt động lập pháp của các nghị sĩ và nhân viên của họ. Vì vậy, thư viện cung cấp các dịch vụ khác nhau như: dịch vụ nghiên cứu và phân tích, dịch vụ thông tin tham khảo, dịch vụ dịch thuật…

Dịch vụ nghiên cứu và phân tích: Đây là dịch vụ được cung cấp bởi các nghiên cứu viên thuộc Văn phòng Thông tin Quốc hội. Các nghiên cứu viên nghiên cứu và phân tích thông tin về các hoạt động lập pháp và các vấn đề thực thi nhiệm vụ của Nhà nước. Họ nghiên cứu và phân tích các vấn đề hiện tại và đang phát triển trong lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu của họ, sau đó được xuất bản trong các tài liệu như là Giới thiệu vấn đề, Tóm tắt thông tin, Phân tích các vấn đề quốc tế và Phân tích các nghiên cứu lập pháp.

Dịch vụ thông tin tham khảo phục vụ cho việc kiểm tra các dự luật: Đây là dịch vụ cung cấp các thông tin tham khảo từ các tạp chí trong nước và quốc tế, chuyên khảo, luận văn, luận án, báo, cơ sở dữ liệu thương mại phục vụ cho việc nghiên cứu các dự luật hoặc các vấn đề cụ thể. Dịch vụ này cung cấp thông tin đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Thông tin lập pháp, Thông tin nước ngoài, Thông tin pháp lý… Ngoài ra, Thư viện Quốc hội còn cung cấp một cách kịp thời, đúng lúc cho các nghị sĩ, Ủy ban thường trực, Cục quản lý hành chính các thông tin thực tế được thu thập và sắp xếp về các chủ đề nóng đang được cả xã hội quan tâm thông qua các ấn phẩm phát hành không định kỳ như “Read at the glance”…

Thư viện Quốc hội Hàn Quốc thu thập và cung cấp các nguồn tri thức và thông tin toàn cầu, góp phần cho sự phát triển của nền dân chủ Quốc hội và quyền được thông tin của con người.

Với chức năng đó, Thư viện Quốc hội có nhiệm vụ góp phần thực hiện vai trò lập pháp thông qua việc hỗ trợ không giới hạn cho các nghị sĩ; thiết lập một thư viện pháp luật để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về các hoạt động lập pháp; nỗ lực cho bộ sưu tập toàn diện và bảo tồn khoa học các tri thức và thông tin quốc gia; cung cấp tri thức và thông tin cho người Hàn Quốc ở nước ngoài và những nghiên cứu viên nghiên cứu về Hàn Quốc; tiếp tục bảo vệ phúc lợi xã hội thông qua dịch vụ xã hội tới các tầng lớp bị xa lánh thông tin; thúc đẩy xây dựng một môi trường thư viện mở.

ThS. Nguyễn Thị Ngà