Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- 18:01, 17/06/2021 - Hồ Anh Tiến
Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cập nhật đến 9.6.2021), HĐND cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu, HĐND cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu và HĐND cấp xã bầu được 239.752 đại biểu.