Điều kiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập

- 05:15, 31/12/2021
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo đó, điều kiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định  số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau khi sáp nhập, hợp nhất phải đáp ứng đủ các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập, hợp nhất: Khi sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập có cùng mức độ tự chủ tài chính thì đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập phải bảo đảm mức độ tự chủ về tài chính không thấp hơn mức độ tự chủ về tài chính hiện có của các đơn vị; Khi sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ tài chính khác nhau thì mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15.2.2022.

Ng.Ngân