Bảo đảm tiến độ, thời gian thực hiện công tác đặc xá

- 22:21, 03/08/2022

Hội đồng Tư vấn đặc xá vừa ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-HĐTVĐX về công tác của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2022. Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 theo đúng các Quyết định của Chủ tịch Nước, Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, không để sai sót xảy ra, đáp ứng được yêu cầu về chính trị, pháp luật; công tác đặc xá năm 2022 phải bảo đảm đúng tiến độ, thời gian thực hiện đã được đề ra.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức một số Đoàn kiểm tra của Hội đồng Tư vấn đặc xá kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch Nước về đặc xá năm 2022 tại một số đơn vị, địa phương. Các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đề nghị đặc xá khẩn trương, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện đã được quy định, bảo đảm tiến độ, thời gian đã đề ra.

Đ.Nga