Quy định mới về biểu mẫu trong kiểm tra, xử lý vi phạm

- 16:36, 28/12/2021
Để bảo đảm việc quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường được chính xác, đầy đủ và kịp thời, Bộ Công thương mới ban hành Thông tư 22/2021/TT-BCT về việc quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo đó, Thông tư gồm 10 điều, quy định về quản lý, sử dụng các biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Việc quản lý và sử dụng biểu mẫu phải bảo đảm các nguyên tắc: Biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ được quản lý, sử dụng thống nhất tại các cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường.

Việc sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Thông tư này. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng biểu mẫu đối với và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tư 22/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 1.2.2022; thay thế Thông tư 26/2013/TT-BCT và  Thông tư 08/2018/TT-BCT. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các mẫu biên bản, quyết định hiện hành in sẵn chưa sử dụng phải được thống kê và tiêu hủy theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý thị trường.

Đức Huy