Phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua

- 05:56, 27/01/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 130/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (có hiệu lực từ 1.3.2022), Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo 2 văn bản: Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 1 và Khoản 1, Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu. Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 2, Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nhằm quy định chi tiết thi hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ (có hiệu lực từ 1.3.2022), Phó Thủ tướng Chính phủ giao 3 bộ chủ trì soạn thảo 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc TP. Cần Thơ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại TP. Cần Thơ.

Thời hạn trình các văn bản trên là trước ngày 10.2.2022. Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng phải bảo đảm lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Hải Lam