Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 14:56

Sáng 16.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Thường trực Ủy ban Kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) -1
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì Phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng…

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc sửa đổi Luật hiện hành phải bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 16.6.2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Tập trung thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW để hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) -0
Các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai hiện hành cần bám sát những yêu cầu cụ thể được Nghị quyết số 18-NQ/TW đưa ra gồm: đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã cho ý kiến đánh giá về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật; điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Luật; việc bảo đảm chính sách dân tộc, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật; ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. Một số ý kiến cũng phân tích cụ thể về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tài chính đất đai và giá đất; phát triển quỹ đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) -2
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định, tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng; là cơ sở để Thường trực Ủy ban Kinh tế nghiên cứu, tiếp thu để xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tư tới. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp, trong đó cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022), cho ý kiến lần hai tại Kỳ họp thứ Năm (tháng 5.2023) và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu (tháng 10.2023).

P. Thủy