NGHỊ QUYẾT Về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026

- Thứ Sáu, 30/09/2022, 10:28 - Chia sẻ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị;

Căn cứ Quyết định số 76-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 – 2026;

Căn cứ Quy chế làm việc của UBTVQH ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11 tháng 12 năm 2015;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 16/TTr-VKSTC ngày 20 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026 (đến hết năm 2026) là 15.860 người, gồm 15.616 cán bộ, công chức và 244 viên chức.

Điều 2. Căn cứ quy định về quản lý biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết này và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định giao biên chế cho các Viện kiểm sát nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

#