Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với tỉnh Tuyên Quang

- Thứ Sáu, 08/10/2021, 17:18
Sáng 8.10, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin - truyền thông; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Cuộc làm việc được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại các đầu cầu Nhà Quốc hội và UBND tỉnh Tuyên Quang. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận, tuy là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng Tuyên Quang đã có nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc để từng bước phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, đầu tư; tỷ lệ huy động trẻ đến trường trên địa bàn tỉnh cao hơn tỷ lệ bình quân của khu vực trung du miền núi phía Bắc và của cả nước. Các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch bền vững. Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em được quan tâm. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc đạt nhiều kết quả, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, khu vực trong tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa băn khoăn về điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu giáo dục của Tuyên Quang

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát quan tâm tới nguồn lực đầu tư và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục - đào tạo của các cấp học và trình độ đào tạo, như: Cơ sở vật chất; trình độ và năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tài chính và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư; việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục và đào tạo; cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người học trong tiếp cận giáo dục và đào tạo... Bên cạnh đó là việc rà soát sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có giải pháp phân luồng sau THCS...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng kiến nghị Tuyên Quang tiếp tục quan tâm hơn cho lĩnh vực văn hóa, gắn phát triển văn hóa với kinh tế, chú ý tới lợi ích cộng đồng

Các ý kiến đề xuất tỉnh quan tâm hài hòa phát triển văn hóa và kinh tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, phát huy giá trị di sản phong phú của tỉnh; triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương, trong đó có thể tập trung vào du lịch văn hóa, từ đó lan tỏa sang các lĩnh vực khác...

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa quan tâm tới giải pháp phân luồng học sinh sau THCS sang đào tạo nghề

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những kết quả Tuyên Quang đã đạt được thời gian qua, bám sát định hướng các văn bản chiến lược của Chính phủ. Dù còn nhiều khó khăn, kinh phí dành cho văn hóa - xã hội nói chung còn hạn hẹp, nhưng tỉnh đã có nhiều chính sách trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên, trẻ em. Nhiều chính sách nhân văn với giải pháp rất trúng, có hệ thống, toàn diện, có tính tác động, đi thẳng vào đối tượng thụ hưởng, trong đó có con em dân tộc thiểu số... Đó là cơ sở để tin tưởng các chính sách của tỉnh ban hành vừa đi vào cuộc sống vừa phát huy hiệu quả. Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với các kiến nghị của tỉnh với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành. Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng, tôn giáo, thanh niên và trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ng. Phương