Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch

- 14:00, 24/12/2021
Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với các sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chuyên đề giám sát: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn. Tham gia Đoàn giám sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận buổi giám sát.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, đại diện các sở cho biết: Thời gian qua, các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đồng bộ, quyết liệt việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định. Tuy nhiên, do các quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia chưa được lập, phê duyệt, trong khi Luật Quy hoạch lại yêu cầu quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia nên việc xác định mục tiêu, định hướng và phương án phát triển cho từng ngành gặp rất nhiều khó khăn, gây lúng túng trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh.

Đối với công tác phối hợp lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, các sở đã chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham gia đóng góp ý kiến và tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp, xây dựng các quy hoạch, nhất là những quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Qua thực tế triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, các sở đề nghị: Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh có liên quan để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và công tác lập quy hoạch. Sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ.

Đại diện các sở báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
Đại diện các sở báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát và đại diện các sở đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến: Tích hợp các quy hoạch, chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất, phương án lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, phương án phê duyệt quy hoạch, việc chồng chéo quy hoạch...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời gian qua.

Trưởng Đoàn giám sát cũng đề nghị, các sở tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia đóng góp của thành viên Đoàn; khẩn trương hoàn thiện báo cáo. Trong đó, đề xuất, kiến nghị chi tiết các giải pháp, nhất là giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; quy trình, thủ tục, cách thức triển khai tiếp nhận tài trợ để có nguồn lực thu hút tư vấn nước ngoài tham gia xây dựng các quy hoạch, để bảo đảm chất lượng quy hoạch và phù hợp với các quy định trong Luật Quy hoạch...

Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quy hoạch giai đoạn 2021-2030.

MẠNH TUÂN