Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Điều hòa linh hoạt giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và gói chính sách tài khóa tiền tệ

- 14:22, 19/01/2022
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Bảy, sáng 19.1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 2). Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, cần bảo đảm điều hòa nguồn vốn tập trung đầu tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn đầu tư công của chính sách tài khóa, tiền tệ.
Ảnh: Hồ Long
Ảnh: Hồ Long

Bảo đảm các dự án thay thế phải thực sự cần thiết

Báo cáo về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung uơng giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 2), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày báo cáo
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày báo cáo
Ảnh: Hồ Long

Các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến phải thuộc danh mục dự án Chính phủ đã trình Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16.7.2021. Đối với các dự án chưa thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội phải bảo đảm các dự án được thay thế là thực sự cần thiết, đã có thủ tục đầu tư và việc thay thế danh mục bảo đảm không làm thay đổi kế hoạch đầu tư vốn NSTW theo ngành, lĩnh vực Quốc hội đã quyết nghị cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28.7.2021.

Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn nêu trên, Chính phủ đã rà soát và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 340 dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công. Đồng thời, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ để thực hiện 42 dự án chuyển tiếp, khởi công mới thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; 7 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra

Thẩm tra Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị quyết 29/2021/QH15 (Nghị quyết 29), Quốc hội đã giao “Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật”. Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để tiếp tục phân bổ danh mục dự án cụ thể theo quy định của Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.

Về nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2), Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, Nghị quyết số 29 đã quy định về nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, vì vậy, việc phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 29 của Quốc hội. Đồng thời, đề nghị lưu ý việc thay thế dự án trong danh mục phải là các dự án thực sự cần thiết, đã có đủ thủ tục đầu tư và bảo đảm không vượt tổng số dự án, kế hoạch đầu tư vốn NSTW theo ngành, lĩnh vực Quốc hội đã quyết nghị cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29; việc bố trí vốn cho các dự án thay thế, các dự án điều chỉnh bổ sung phải tập trung, tránh dàn trải, không bố trí cho các dự án mới có tỷ trọng vốn phải chuyển tiếp sang giai đoạn sau quá lớn, bảo đảm đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 29; Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA; Điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn NSTW đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội và phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án.

Rà soát kỹ danh mục các dự án

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 từ số vốn chưa phân bổ; tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Chính phủ rà soát kỹ danh mục các dự án, việc bố trí vốn phải tập trung, không dàn trải nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nêu rõ, việc tiến hành thay thế, điều chỉnh dự án nhưng không làm thay đổi mức vốn theo cơ cấu ngành, lĩnh vực được Quốc hội quyết định. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương cần rút kinh nghiệm, chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, bảo đảm kế hoạch sát với yêu cầu thực tế. Kế hoạch cũng cần phối hợp chặt chẽ với nguồn lực dành cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án để chương trình sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong xã hội.

Nguyên nhân chậm giải ngân đầu tư công là do công tác chuẩn bị đầu tư chậm, phân bổ chậm. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Chính phủ giải trình làm rõ nội dung này, đưa ra những báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư cho đến nay; chú trọng đến cách thức tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực, từng dự án; cá thể hóa trách nhiệm; tăng cường công tác giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Đồng tình với quan điểm trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần chú trọng bảo đảm nguyên tắc điều hòa linh hoạt giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và gói chính sách tài khóa tiền tệ, nhất là đầu tư công cần được áp dụng ngay trong lần phân bổ này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện danh mục mức vốn cho từng dự án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án phân bổ chi tiết; tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục và phương án phân bổ vốn cho từng dự án theo nguyên tắc, tiêu chí; bảo đảm điều hòa nguồn vốn tập trung đầu tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn đầu tư công của chính sách tài khóa, tiền tệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm căn cứ cho Chính phủ tổ chức thực hiện.

Thanh Chi