Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp thứ Nhất Đoàn giám sát về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

- 10:33, 09/09/2021
Sáng 9.9, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp thứ Nhất Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, đây là một trong 4 chuyên đề giám sát rất quan trọng được Quốc hội thông qua cho giai đoạn 2021-2022. Thông qua giám sát chuyên đề này sẽ góp phần đánh giá lại một bước việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2016-2021 và hướng đến giai đoạn 2022-2030. Để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để tiến hành rà soát, sắp xếp những đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

	Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp

Cũng trên cơ sở các Tờ trình, Đề án của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 47 Nghị quyết về việc sắp xếp gần 600 xã và huyện tại 45 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Việc ban hành các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tác động rất lớn đến xã hội, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị ở các địa phương, tạo hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

	Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Đoàn thường trực Hoàng Thanh Tùng công bố Nghị quyết
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Đoàn thường trực Hoàng Thanh Tùng công bố Nghị quyết

Để xem xét, đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện kết quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”. Kết quả giám sát sẽ là cơ sở cho việc đề xuất các kiến nghị, lộ trình tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 - 2030; kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và việc sắp xếp đơn vị hành chính cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn cũng như quy trình, cách thức thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030.

	Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát, công bố Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 ngày 6.9.2021 về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Theo đó, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; làm Trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng là Phó Trưởng đoàn thường trực; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh là Phó Trưởng đoàn giám sát; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy là Tổ trưởng Tổ giúp việc Đoàn giám sát…

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến một số nội dung trong dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Hồ Long