NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

- 16:33, 15/12/2021 - Hải Lam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 888/NQ/2010/UBTVQH12 ngày 05 tháng 3 năm 2010 về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ; Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 19/TTr-UBKHCNMT15-m ngày 04 tháng 12 năm 2021 và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 975/TTr-BCTĐB-m ngày 06 tháng 12 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, ông Lê Hoàng Hải được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,20.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Lê Hoàng Hải theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

    Vương Đình Huệ

Hải Lam