NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV

- Thứ Tư, 15/12/2021, 16:29 - Chia sẻ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

 Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 888/NQ/2010/UBTVQH12 ngày 05 tháng 3 năm 2010 về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ; Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 2486-CV/VPTW ngày 30 tháng 11 năm 2021 của      Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến đồng ý của Ban Bí thư về nhân sự;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách tại Tờ trình số 18/TTr-UBTCNS15-m ngày 06 tháng 12 năm 2021 và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 975/TTr-BCTĐB-m ngày 06 tháng 12 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều động, phê chuẩn bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV, bà Phạm Thúy Chinh được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Phạm Thúy Chinh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 Vương Đình Huệ

Hải Lam