NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

- 16:11, 15/12/2021 - Hải Lam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

 Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 888/NQ/2010/UBTVQH12 ngày 05 tháng 3 năm 2010 về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ; Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 2486-CV/VPTW ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến đồng ý của Ban Bí thư về nhân sự;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 19/TTr-UBKHCNMT15-m ngày 04 tháng 12 năm 2021 và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 975/TTr-BCTĐB-m ngày 06 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Quốc hội khóa XV,    giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, ông Tạ Đình Thi được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Tạ Đình Thi và các cơ quan hữu quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

    Vương Đình Huệ

Hải Lam