Báo Đại biểu Nhân dân 2021: Chủ động, thích ứng, sáng tạo, hiệu quả

- 08:25, 14/01/2022
Trong năm 2021 này, năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIII cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV - một Quốc hội năng động, đổi mới, hành động quyết liệt vì Dân, Báo Đại biểu Nhân dân – Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri cả nước đã Chủ động thích ứng, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vững tin tiến về phía trước.