Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thứ Ba, 30/11/2021, 21:43
Ngày 30.11, Đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý biên chế giai đoạn 2016 -2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022 – 2026.
Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết: Ngày 17.5.2015, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 -NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. "Đây là Nghị quyết đầu tiên nêu trực diện về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị", Trưởng ban Công tác  đại biểu nhấn mạnh.

Để có cơ sở tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị chủ trương quản lý và tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị các thành viên Đoàn khảo sát và đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung đánh giá kết quả, những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quản lý biên chế, giai đoạn 2016-2021; việc tinh giản biên chế có nâng cao được chất lượng đội ngũ, thu hút được người có đức, có tài vào bộ máy hay không; mối quan hệ giữa đề xuất tăng biên chế giai đoạn 2022-2026 với việc đề xuất kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Bộ; giải pháp bảo đảm thực hiện hài hòa 3 yếu tố sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đồng thời phải tăng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Đặc biệt, đối với một số lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường như công nghệ viễn thám gắn liền với cách mạng công nghệ lần thứ tư, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên môn thì Bộ có giải pháp như thế nào trong thu hút, sắp xếp, quản lý biên chế nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhưng không làm tăng biên chế, phình bộ máy? 

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Nghị quyết số 39/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, giai đoạn từ năm 2015 - 2021, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp đã cắt giảm 3.632 biên chế; giảm số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách Nhà nước là 2.731 người. Trong đó, Bộ đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định với 597 công chức, viên chức, người lao động; tổ chức lại 3 Cục trực thuộc Tổng cục Môi trường thành mô hình Vụ; sáp nhập, giải thể 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Tổng cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục trực thuộc Bộ; sát nhập, giải thể 113 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục, trường, viện, trung tâm trực thuộc Bộ; giảm 92 cấp phó từ cấp phòng trở lên tại các tổ chức hành chính. Bộ cũng đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm làm cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý biên chế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đều là những lĩnh vực lớn, phức tạp, nhạy cảm gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, sự phát triển bền vững của đất nước. Việc không được giao thêm biên chế dẫn đến khó khăn cho các đơn vị trong triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc chưa có văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành về vị trí việc làm và định mức biên chế khiến các đơn vị chưa có căn cứ để xác định vị trí việc làm, biên chế cụ thể cho từng vị trí việc làm chuyên ngành, chuyên môn dùng chung tại đơn vị.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết số 39 đề ra trong thời gian qua. Trưởng ban Công tác đại biểu đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung thêm các ý kiến, kiến nghị được nêu tại buổi làm việc để Đoàn công tác có cơ sở tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, từ đó xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị một cách sát thực, đảm bảo khung biên chế giai đoạn 2022-2026 phù hợp.

Nhật Anh