Mỹ: Luật mới bảo vệ việc làm bổ sung cho lao động đang mang thai

- Thứ Năm, 12/01/2023, 06:17 - Chia sẻ

Là một phần của Đạo luật Phân bổ hợp nhất toàn diện năm 2023, Tổng thống Mỹ Biden gần đây đã ký phê chuẩn Luật Công bằng cho người lao động mang thai (PWFA) và văn bản này sẽ có hiệu lực từ 27.6.2023.

PWFA, áp dụng cho những người sử dụng lao động có từ 15 nhân viên trở lên, nhằm mục đích cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho người lao động đang mang thai ngoài những biện pháp được cung cấp theo cả Đạo luật Chống phân biệt đối xử khi mang thai và Đạo luật Người Mỹ khuyết tật.

PWFA đề cập đến những hạn chế của người lao động đang mang thai, nghĩa là bất kỳ tình trạng thể chất hoặc tinh thần nào liên quan, bị ảnh hưởng bởi hoặc phát sinh từ quá trình mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan đã được thông báo cho người sử dụng lao động. Luật cung cấp các biện pháp bảo vệ cho cả nhân viên và người nộp đơn xin việc.

Nguồn: Adobe stock
Nguồn: Adobe stock

Theo luật mới, chủ lao động sẽ vi phạm pháp luật nếu: không đưa ra những điều chỉnh hợp lý đối với những hạn chế đã biết liên quan đến việc mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan của một cá nhân đủ tiêu chuẩn, trừ khi người sử dụng lao động có thể chứng minh rằng điều chỉnh đó sẽ gây khó khăn quá mức; yêu cầu một cá nhân đủ tiêu chuẩn chấp nhận điều chỉnh không phải là điều chỉnh hợp lý đạt được thông qua quá trình tương tác; từ chối cơ hội việc làm cho một cá nhân đủ điều kiện nếu việc từ chối dựa trên khó khăn của người sử dụng lao động trong việc cung cấp chỗ ở hợp lý; yêu cầu một cá nhân đủ điều kiện nghỉ phép nếu một chỗ ở hợp lý khác có thể được cung cấp…

Ủy ban Cơ hội việc làm bình đẳng (EEOC), cơ quan chịu trách nhiệm thực thi luật này, sẽ ban hành các quy định trong vòng một năm để giải thích thêm các yêu cầu của PWFA.

Ngọc Minh