Phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa cần thấm sâu vào mỗi cơ quan báo chí

- 11:27, 21/06/2022

ĐBND - Sáng 21.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025).

Chương trình nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, được phối hợp tổ chức bởi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân.

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa cần thấm sâu vào mỗi cơ quan báo chí -0

Phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa cần thấm sâu vào mỗi cơ quan báo chí -1
Lãnh đạo các cơ quan báo chí ký giao ước thực hiện phong trào thi đua

Tham dự Lễ phát động còn có lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan quản lý, chủ quản báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương...

Lễ phát động Phong trào thi đua được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo; Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa; 

Thúc đẩy và lan tỏa sự hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa để các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa cần thấm sâu vào mỗi cơ quan báo chí -0
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thực hiện lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, trong 97 năm qua, các thế hệ những người làm báo cách mạng, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng đã quán triệt và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, từ đó, xây dựng cho mình một tâm thế và phong cách làm báo có văn hóa, xứng đáng với sự mong đợi của Đảng và Nhân dân.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Trong đó, nhiều cơ quan báo chí trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đã tự thân hình thành nên những giá trị văn hóa, môi trường văn hóa tốt đẹp, những tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức văn hóa để mỗi cán bộ, phóng viên, người làm báo tự giác thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá Lễ phát động là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo, là sự kiện có ý nghĩa mở đầu cho chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là chủ đề rất rộng đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư nhiều về thời gian, công sức.

Khẳng định yêu cầu “phong trào thi đua phải được lan tỏa thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng thời đề nghị, các cơ quan tổ chức phong trào phải hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cấp hội, cơ quan báo chí. Hằng năm, tiến hành việc đánh giá kết quả thực hiện, bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tạo ra niềm tin, động lực, khí thế mới cho mỗi người làm báo Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã phát động phong trào thi đua và công bố Tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa làm căn cứ, cơ sở để các cơ quan báo chí, người làm báo hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện.

Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, lãnh đạo của 11 cơ quan báo chí Trung ương đã đại diện các cơ quan báo chí cả nước ký cam kết thực hiện phong trào thi đua.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền đại diện các phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo đã ký cam kết triển khai phong trào thi đua này.

Thanh Hải