Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

- 06:23, 14/01/2022
* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự

Sáng 13.1, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30.7.2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28.9.2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn, trong đó Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII) thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị

Năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; trong đó, có 2 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương; 10 đề án trình Bộ Chính trị và 7 đề án trình Ban Bí thư; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của toàn ngành để hoàn thiện mức cao nhất các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 (Khóa XIII). Tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ: triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản của Đảng liên quan đến công tác cán bộ. Triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ. Kịp thời tham mưu bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng. Triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong quy hoạch và theo tiêu chuẩn chức danh.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác bảo vệ cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ VII - năm 2022 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Toàn ngành kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai thực hiện đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; trong đó, toàn ngành tập trung tham mưu thực hiện 7 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Bộ Chính trị

Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; hướng dẫn, kiểm tra ban tổ chức cấp ủy các cấp trong việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25.2.2019 của Bộ Chính trị; hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch khảo sát của các ban chỉ đạo xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn, nâng cao chất lượng xây dựng đề án. Ngành tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Quỳnh Hoa