Hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội

Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả

- Thứ Sáu, 29/01/2021, 07:40 - Chia sẻ
Năm 2021 là thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, năm yêu cầu bứt tốc kinh tế - xã hội sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cũng là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chính vì vậy, hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội sẽ thực hiện theo phương châm “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả” để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Chú trọng giám sát chuyên đề

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Trong năm 2021, HĐND thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 10 chương trình hành động toàn khóa của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND thành phố, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm chung, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ các tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất năm 2021 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, đúng luật. Đồng thời, HĐND thành phố sẽ tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo quy định; lựa chọn nội dung và duy trì tổ chức tốt các phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp, trong đó chú trọng đẩy mạnh hoạt động giải trình ở Thường trực HĐND cấp xã.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố tiếp tục triển khai có hiệu chương trình giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND các cấp trong năm 2021 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm về các vấn đề bức xúc, quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, phù hợp với thực tiễn địa phương. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã. "Đặc biệt, HĐND các cấp sẽ tiếp tục tập trung tái giám sát, tổng hợp, rà soát việc giải quyết các ý kiến kết luận chất vấn, giải trình, giám sát, khảo sát trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoàn thành tốt các “lời hứa”, “trách nhiệm” đối với cử tri và nhân dân" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Ngoài ra, HĐND các cấp trong năm 2021 sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan giải quyết nhanh, thông báo rộng rãi kết quả kịp thời tới cử tri, nhân dân cũng như triển khai nghiêm việc báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu khi kết thúc năm, kết thúc nhiệm kỳ tới cử tri.

Trong năm 2021, HĐND các cấp thành phố Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát chuyên đề theo hướng "trọng tâm, trọng điểm".  

Ảnh: P.Long 

Cần bố trí cán bộ cấp ủy giữ các chức danh Thường trực HĐND

Để có thể đưa hoạt động HĐND ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, trong năm 2021, Thường trực HĐND thành phố đã đề ra một số giải pháp căn cơ, thiết thực để ngày càng nâng cao vị thế HĐND trong hệ thống chính trị thủ đô. Theo đó, cần bố trí cán bộ cấp ủy giữ các chức danh Thường trực HĐND bởi đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND và nâng cao vị thế của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. "Do vậy, cần tập trung tham mưu với Thành ủy, cấp ủy các cấp của thành phố trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ cấp ủy giữ các chức danh trong HĐND tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng số lượng lãnh đạo HĐND, trưởng các Ban HĐND hoạt động chuyên trách tham gia cấp ủy, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương” - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, Thường trực HĐND phát huy tốt vai trò trong việc điều hòa, phối hợp, nhất là trong các hoạt động thẩm tra, giám sát; các Ban HĐND nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật để giúp cho đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định… Còn các đại biểu HĐND tăng cường đi thực tế tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định...

Đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của HĐNĐ bằng cách quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; tăng cường chất lượng đại biểu chuyên trách, nhất là đại biểu chuyên trách ở các Ban HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND cấp xã.

Nguyên Khôi