Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEP) sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án về các biện pháp tăng cường năng lực ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Dự án nhằm xác định các nhu cầu về công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; Tiếp cận thông tin về chuyển giao công nghệ và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ dự án, các hoạt động khuyến khích chuyển giao công nghệ nhằm giảm nhẹ phát thải khí thải nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu trong các ngành kinh tế cũng sẽ được tiến hành.

LAN ANH