Hết năm 2006, cả nước đã có thêm 2,7 triệu người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nâng số dân được sử dụng nước sạch lên 66%, tăng 4% so với năm trước. Năm 2006, cả nước xây dựng được 164.500 công trình cấp nước sạch nông thôn, trong đó có 620 công trình cấp nước sạch tập trung và 690.000 công trình vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng vốn đầu tư cho các công trình này là 1.087 tỷ đồng, trong đó vốn địa phương và dân đóng góp là 800 tỷ đồng. Cả nước phấn đấu đến năm 2010 có 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.

Nhật Tiến