Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

- Thứ Bảy, 05/04/2014, 10:20
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 459/QĐ-TTg ngày 2/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

Theo đó, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về tài nguyên nước. Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có nhiệm vụ tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, các cơ chế chính sách, chiến lược, chương trình mục tiêu, chương trình hành động quốc gia liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Bên cạnh đó, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến quy hoạch về tài nguyên nước và các quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước; chuyển nước giữa các nguồn nước liên tỉnh; giám sát sử dụng các nguồn nước liên quốc gia và giải quyết các tranh chấp phát sinh; các chương trình, đề án, dự án lớn về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao. Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
 
Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có con dấu riêng. Hội đồng gồm có Chủ tịch, một số Phó Chủ tịch và thành viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực của Hội đồng. Thành phần của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là một Phó thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hội đồng có các Ủy viên thường trực gồm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, NN và PTNT, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ. Các Ủy viên không thường trực gồm Thứ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, VH, TT và DL, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng. Trường hợp cần thiết, Cơ quan thường trực của Hội đồng kiến nghị Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Hội đồng. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng. Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước là cơ quan giúp việc cho Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Văn phòng Hội đồng do ngân sách Nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sử dụng theo quy định hiện hành.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

PV