Phê duyệt Đề án Bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

- 00:00, 04/05/2008
Chính phủ vừa ban hành Quyết định 485/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án Bảo vệ các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Mục tiêu tổng quát của Đề án này là phục hồi và phát triển loài thủy sinh quý hiếm, đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển nghề cá bền vững. Trong đó giai đoạn 2008-2010 tập trung vào việc lập cơ sở dữ liệu của các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở các cấp độ khác nhau đề xuất các loại hình bảo vệ thích hợp cho từng đối tượng; Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quản lý, khai thác, bảo tồn, lưu giữ nguồn gen, quy định vùng cấm khai thác, giống loài cấm khai thác; Xây dựng thí điểm khu bảo vệ một số loài thủy sinh đặc hữu. Giai đoạn từ 2010- 2020 sẽ xây dựng chương trình mạng lưới giám sát cụ thể cho từng năm về sự biến động của các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên tất cả các thủy vực ở Việt Nam; Thiết lập 15 khu bảo vệ các loài thuỷ sinh ven biển, cửa sông, đầm phá do địa phương quản lý, tạo thành hệ thống các khu bảo tồn theo quy hoạch... Chính phủ cũng đưa ra một số giải pháp chính liên quan đến cơ chế, chính sách, khoa học công nghệ, đào tạo, giáo dục, hợp tác quốc tế, đầu tư để thực hiện Dự án này.