Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1588/QĐ-BTNMT về phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó: Công bố phương án cắt giảm 38 hàng hóa, sản phẩm (trên tổng số 74 hàng hóa, sản phẩm) phải kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đạt 51,3% (Phụ lục 1). Công bố phương án bãi bỏ, đơn giản hóa 13 TTHC (trên tổng số 13 TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đạt 100% (Phụ lục 2). Căn cứ vào phương án cắt giảm được nêu tại 2 phụ lục trên: Tổng cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu tổ chức triển khai và phối hợp Vụ Pháp chế soạn thảo VBQPPL để thực thi phương án được công bố, báo cáo Bộ trước ngày 30.6.2018. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để thực thi phương án đã công bố; bổ sung Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2018 của Bộ để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 31.12.2018.