Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy

- 00:00, 04/05/2008
Tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2020 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ: Giải quyết vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy là vấn đề lớn, liên vùng, liên ngành; Là nhiệm vụ của cả 6 tỉnh, thành phố trên lưu vực, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo chặt chẽ và hỗ trợ đầu tư của Chính phủ, các bộ, ngành. Việc bảo vệ môi trường sông Đáy- sông Nhuệ phải xuất phát từ quan điểm tổng thể, đồng bộ và thống nhất trên toàn lưu vực kết hợp chặt chẽ với việc bảo vệ trữ lượng nguồn nước và chất lượng nước của dòng sông. Từ nay đến năm 2020 nhiệm vụ đặt ra là: Hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy; Từng bước xử lý ô nhiễm, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, chất lượng nước các dòng sông, tạo hệ thống dòng chảy ổn định, bảo vệ các công trình thủy lợi an toàn, bền vững; Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy; Thiết lập mô hình quản lý môi trường lưu vực phù hợp để khai thác, sử dụng bền vững, duy trì cân bằng nguồn nước, bảo vệ môi trường và cảnh quan sinh thái, phục vụ có hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội trên toàn lưu vực. Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định là tổ chức triển khai 12 dự án ưu tiên để thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy, Bộ Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình cùng các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Đề án.