Đẩy mạnh hoạt động khuyến công khu vực phía Bắc:

Lồng ghép chương trình để hút vốn cho công nghiệp nông thôn

- Thứ Tư, 21/09/2022, 06:46

Để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2022, Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương đề nghị 28 tỉnh, thành phố phía Bắc chú trọng lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn.

Ước thực hiện 9 tháng cao hơn 112% so với cùng kỳ

Cục Công thương địa phương cho biết, năm 2021, tổng kinh phí khuyến công thực hiện của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 130,39 tỷ đồng, đạt 91,74% so với kế hoạch năm; trong đó kinh phí khuyến công quốc gia là 50,2 tỷ đồng, đạt 99,25% so với kế hoạch, còn lại là khuyến công địa phương với 80,15% tỷ đồng, đạt gần 88% kế hoạch.

Năm 2022, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 174,27 tỷ đồng, cao hơn 22,62% so với kế hoạch năm 2021. Trong 9 tháng, kinh phí toàn vùng đã thực hiện ước đạt 73,65 tỷ đồng, cao hơn 112,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh phí khuyến công tập trung nhiều nhất vào xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn.

Cụ thể, năm 2021, hoạt động khuyến công đã hỗ trợ xây dựng 8 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 406 cơ sở ứng dụng máy móc tiên tiến và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; 9 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn. Tổng kinh phí thực hiện là 94 tỷ đồng, chiếm 72% tổng kinh phí khuyến công toàn vùng.

9 tháng qua, vốn khuyến công đã hỗ trợ được 199 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào dây chuyền sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 1 cơ sở công nghiệp nông thôn... với kinh phí thực hiện 58,32 t đồng.

 Bên cạnh đó, vốn khuyến công hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Trong năm 2021, vốn khuyến công hỗ trợ 790 gian hàng tiêu chuẩn cho 398 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ bình chọn 404 sản phẩm tiêu biểu các cấp cho 287 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn. 9 tháng năm nay, đã có 332 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm...

Ngoài ra, vốn khuyến công cũng tập trung hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn, với trên 600 lao động được đào tạo nghề; trên 3.500 người được hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn...

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai các hoạt động khuyến công thời gian qua đã góp phần hỗ trợ kịp thời và thiết thực đối với nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, qua đó nhanh chóng khôi phục, tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh hậu Covid-19.

Tuy vậy, hoạt động khuyến công khu vực phía Bắc gặp phải một số hạn chế, như công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, thẩm định cấp cơ sở và chất lượng đề án của một số địa phương còn hạn chế, có nơi mang tính thủ tục, việc đăng ký kế hoạch thường xuyên chậm so với quy định. Các địa phương trong khu vực nhìn chung còn chưa mạnh dạn xây dựng đề án điểm có quy mô, tạo tính lan tỏa và phát huy lợi thế cạnh tranh. Một số đơn vị chưa theo sát tình hình sản xuất của các cơ sở công nghiệp nông thôn dẫn đến đề án phải ngừng hoặc điều chỉnh

Nhờ sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng thông qua chương trình khuyến công, các sản phẩm gốm Bát Tràng (Hà Nội) đã giảm được chi phí sản xuất, bảo đảm chỉ tiêu về môi trường. Ảnh: Báo Hà Nội mới
Nhờ sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng thông qua chương trình khuyến công, các sản phẩm gốm Bát Tràng (Hà Nội) đã giảm được chi phí sản xuất, bảo đảm chỉ tiêu về môi trường
Nguồn: Báo Hà Nội mới

Tập trung rà soát nhu cầu của đối tượng thụ hưởng

Trong năm 2022, các địa phương trong vùng phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các đề án khuyến công được giao; bảo đảm xây dựng, đăng ký các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia năm 2023 đúng thời hạn, có chất lượng.

Để hoàn thành kế hoạch năm, Cục Công thương địa phương khuyến cáo, các tỉnh, thành phố trong vùng cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chính.

Về cơ chế chính sách, cần đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Công thương; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương; nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động khuyến công áp dụng tại địa phương.

Về năng lực tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Xây dựng hệ thống cộng tác viên khuyến công cấp huyện, cấp xã nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách khuyến công…

Về kinh phí, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công quốc gia, tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí đối với các hợp đồng đã ký. Các sở công thương cần tham mưu UBND cấp tỉnh tăng cường bố trí ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn; chú trọng lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn.

Cục Công thương địa phương cũng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tập trung hỗ trợ nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tạo ra được những sản phẩm tiêu biểu, có chất lượng, có giá trị sử dụng cao; tập trung rà soát nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng…

Minh Châu